آرشیف

2020-4-2

afrotan

کرونا و قرنطینه عقلانیت !؟

تحجر و استفاده از روشهای  سنگواره ای که بطور غیرعقلانی و بصورت مستعــــجل و بــا شیـوه های « نقل مطابق اصل » کپی برداری میگردد درزنده گی بشر بویژه درتاریخ صد سال آخر  مردم جنگ زده افغانستان مطلب تازه ای نیست و نه میتوان آنرا متعلق با یک گروه و یک اندیشه ویاهم یک مقطع خاصی از تاریخ و یک جغرافیای معینی در زمین قلمداد نمود  بلکه تحجر پدیده عام در عرصه ء حیات بشر دانیسته میشود که هرگاهی به تقاضای منافع استراتیژیک  قدرت های جبارو یاهم ازبستر فرهنگ جاهلی وغیر انکشاف یافته مناسبات قبیلوی سر می زند نخستین قربانی ویروس تحجرو روند کپی سازیی غیر عقلانی که  برای نخستین بار تنه  نهضت آزادی خواهانه ای را مجروح ساخت  برهبریی امان الله خان  پادشاه علم پرور واصلاح طلب افغانستان بود که در شرائط خاصی درجامعه افغانستان بوجود آمد ه بود ، هرچند در دوران پس از سقوط حکمروائی امان الله خان جزر ومد این سیاست به ؤفور به مشاهده میرسند  اما این پدیده کپی سازی غیر عقلانی آنگاه فاجعه آفرید که با افتادن  قدرت سیاسی در جامعه افغانستان به رژیم سرکوبگر کودتائی برهبریی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اکثریت قاطع مردم افغانستان مجبوربه فرار ومهاجرت شدند و افغانستان به میدان رقابت کشور های همسایه و قدرت های بزرگ جهانی  مبدل گشت و می بینیم که تا به همین ساعات آثار و رسوبات این روند  کپی سازی غیرعقلانی را درهمه سطوح جامعه به مشاهده میرسد  ظهورناگهانی آخرین نسلی ازویروسی موسوم به کرونا که عظمت های خیره کننده وویژه گی های شگفت انگیزبشرامروزی را به مقابله طلبیده است بهترین نمائیشگاهی ازچنین عملیه کپی سازی غیرعقلانی تلقی میگردند لهذا اگر واقعأ باید از ؤقوع چنین حوادث و بحرانها آموزش وتجربه ودرس بگیریم با ید بپذیریم و قبول کرد که ظهورسریع السیر ویروس کرونا وانتشارآن درسرتاسر کره زمین این حقیقت را به واقیعت عینی مبدل ساخت که انسان این نائب برحق خدا درزمین درجهان دهکده مانندی زندگی میکند که لزومأ  برای مدیریت این دهکده جهانی نیزباید برمبنای آخرین دست آوردهای علمی وفرهنگی  نقشه راهی را تدوین وتسوید نمایند که حامل مؤلفه های روشن توحید ، آزادی وعدالت بوده باشد.

ادامه مطلب در اینجا