آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

کرزی از طرف پارلمان ومحکمه عالی کشور مستفعی شناخته شود وخود را به دادگاه تسلیم نماید

سپتمبرـ 2009 میلادی 

به حمایت همه جانبه  دولت آمریکا وبریتانیا وسایر کشور های مشترک منافع , شهروند گرامی ما محترم آقای کرزی رئیس جمهوری منتصب جمهوری اسلامی افغانستان ازاواخر سال 2001 میلادی تااوایل 2009 میلادی ؛ در یک انتخابات نمایشی به صفت رئیس جمهوری افغانستان بالای مردم ما تحمیل گردید .

همشهری محترم کرزی دراین هشت سال دوره ای ریاست جمهوری  اش , او ازکمک های مالی تحویل داده شده مجامع بین المللی بنفع تأمین صلح وثبات کشورهرگز استفاده نکرد.

برخلاف  فقروگرسنگی تشنج وقتل و قتال ودرد و تآلم فراوان اجتماعی  را بالای مردم ما جبراًایجاد نمود .  کشور زیبای مارا ویران وداغان کرد . حیثیت و وقار وعزت خود وتیم بی کفایت وابسته به غیر خویش را به زمین ریخت. وبا پیروی  ازسیاست اسلافش وولی نعمتان خویش تخم نفاق در میان اقوام و ملیت های باهم برابر کشت وجامعه را به لشکرگدایان ومزدوران تبدیل نمود .

یگانه کاری که تاکنون جناب حامد کرزی به میهن خویش انجام داده ایجاد فضای ترس ووحشت , بی اعتمادی و انشقاق ملی ازدیاد کشت دانه خاشخاش و تقویه تجارت مواد مخدر  تسلیح و تمویل تروریزم طالبانی  ـ القاعده , چیز دیگری نیست .

با این همه رسوای براساس مادۀ شصت ویکم قانون اساسی قرار بود که  وظیفۀ جناب  رِئیس جمهوری کرزی در اول جوزای 1388 خورشیدی به پایان رسد . ولی بدبختانه  او خلاف  مفرداد قانون اساسی فوق و بدون حرمت شناسی و ارجگذاری به  اراده و آرزوی  مردم , ماه هااست که با پشتیبانی مستقیم   نهاد های بین المللی سرمایه  بر اصل اساسات قانون جنگل خودسرانه  حکومت می کند . ونزد هیچ ارگانی خود را مسؤول نمیداند .

 

این رئیس جمهور بی دست آورد درکیف خمارقدرت خود را بار دوم کاندید ریاست جمهوری نمود. اکنون رسوایی مفتضیحانه دیگری که  در  دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عاید حال جناب محترم گردیده وقابل تأسف و برسی می باشد .  چنان مضحک است که حتا حامیان  اروپایی و امریکایی اش از این عمل ناشایسته ضد ملی وی چشم پوشی کرده نتوانستند ودراخباروجراید آنراتقبیح  و افشاء نمودند .

بدبختانه  بوی گند تقلب وریاکاری آشکار تیم انتخاباتیش در هنگام انتخابات ریاست جمهوری , هوای خیابانهای واشنگتن ولندن را نیز عفونی کرده است . سوای آن این عمل ناجایز حامد کرزی  , عزت وغرور قوم پشتون را یکبار دیگر تحت سوال قرار داده است .

قرار معلوم تیم انتخاباتی کرزی  در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  با همیاری مستقیم و غیر مستقیم  برخی ازکارمندان عالی رتبه ملل متحد ودیگرنهاد های بین المللی وکمیسیون وابسته انتخابات و کمیسیون وابسته سمع شکایات ساخته و بافته خود رئیس جمهور با طرح سیاسی و شوؤنیستی  از قبل تعیین شده , شرایط , زمینه ها و ممکنه های تقلب و خیانت را سازماندهی نمودند وده ها صد هزار برگه  رای ساختگی را بی شرمانه به صندوق های خالی حامد کرزی ریختند  .  و بعداً با مهارت نوع شؤونیستی آن صندوق های پرساخته خود را بشمارش گرفتند ونتایج شمارش را جهت فروکش ساختن احساسات پاک مردم در روز های تعیین شده درجه بدرجه  بادرنظر داشت  سنجش دقیق از آرای کاندید های پیشتاز , فیصدی آراء را  بنفع آقای کرزی  مشخص ساخته و بعداً , اعلام نمودند .

در این عصر مدرن حتا نزد اطفال کودکستان چنین عمل مزویرانه  قابل باور نیست .

با عرض حرمت به آراء واراده مردم ما باید گفت که : آقای کرزی و تیم انتخاباتی اش  + برخی از اعضای کمیسیون وابسته انتخابات و کمیسیون سمع شکایات ومتصدی  وزارت داخله که همه در اعمال دست کاری وتقلب برگه های رای بنفع شخص رئیس جمهور مساویانه  دست آلوده و ناپاک دارند ومرتکب خیانت گردیده اند . باید هرچه زودتر مورد پیگرد قانونی قرار گیرند .

اگرنماینده های پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان نماینده های واقعی  مردم اند و از قانونیت وصداقت و مصونیت شهروندان میهن خویش وجداناً دفاع می کنند . باید دست در آلاشه ننیشینند . و منتظر فیصله نهاد های خارجی نباشند . با خود ارادیت واستقلالیت تفکر جلو این همه خود سری ها را بگیرند .

شما نمایندگان محترم مردم خوب میدانید که  وظیفه قانونی و رسمی ریاست جمهوری کرزی از اول ماه جوزا  1388 بدینسو ختم است . او دیگر به صفت رئیس جمهور قانونی نیست . و باید هرچه زود تر بر اثر این تقلب گسترده اش در انتخابات ریاست جمهوری مستعفی شناخته شود وهمرا با تمام تیم تقلب کارش به دادگاه کشانیده شوند. وبه کیفر اعمال ناشایسته شان برسند .

به آرزوی قانونیت وصداقت اخلاقی و سیاسی
همشهری شما بصیرکامجو
 آلمان