آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

کرزیا

کرزیا!بربند درب خانه را
ره مده هرمست وهردیوانه را

برگسل از قید وبند دیگران
همتی بشکن تو این زولانه را

منع فرما گشت وبمباری به شب
اختناق وجبر وداغ وفانه را

دستها بربند ازقانون شرع
در حریم خاک خود بیگانه را

در بهای اندک این عزت مده
از خذف بشناس گوهردانه را

مهر کن دروازهءحق بشر
این هجوم لخت بیشرمانه را

معذرتخواهی کن از بین الملل
نا شنو پندار این افسانه را

از وزارت تا ریاست نصب کن
مردم خوب شرفمندانه را

تا شود مقطوع این اخذ عمل
بیشتر کن مدرک ماهانه را

خدمت واجب به این ملت بکن
این مسلمان مردم فرزانه را

تا بگوید فرد فرد مملکت
من بنازم همت مردانه را

چونکه آبادی بیامد در وطن
زیب تن کن خلعت شاهانه را

ور نه در حسرت بیاد آید ترا
قصر کوتی باغ وهم گلخانه را

گفت(دهزاد)ست این حرفش بگیر
دور کن از گوش خود سامانه را