آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

کدام 10 مــــــورد را باید هر هفته برای رشد زندگی، انجام داد؟

 

قبل از این یک مورد دیگر را تحت نام 10 روش که برای زندگی هر روز باید انجام داد نشر کرده بودم. اینجام چندین موارد دیگر است که این تحقیقات بیانگر این است که با انجام موارد فوق میتوانیم زندگی بهتر داشته باشیم. اما، ضرورت به اجرای هر روزه آن نداریم:

1. عادت های خوب را ایجاد و عادت های بد را حذف کنید:
تغییر محیط زیست تان، یگانه آسانترین و قدرتمند ترین راه برای تغییر رفتار تان میباشد. تغییر اجناس خانه و دفتر تان بطور دقیق گزینه ای است برای گذراندن وقت و آوردن نتیجه نا مطلوب نسبت به دیگر چیز ها. محیط زیست تانرا بررسی کنید اینکه چه را باید به آسانی انجام داد و چه را نباید به مشکل انجام داد.

2. اهداف خود را مرور نمایید: اینجا کلیه موارد که میخواهید در رابطه ای تنظیمات اهداف تان بدانید، درج گردیده. انجام موارد ذیل میتواند به ترقی زندگی تان کمک نماید. تنظیمات اهداف یکی از چهار تکنیک نظامی میباشد که برای افزایش مهارت های نیروهای دریایی بکار برده شده و میشود. مطالعات نشان داده است که با تمرینات ایشان، میتوانید زندگی خوشتر داشته باشید. در ابتدا، تحقیقات میگوید که اهداف بلند باید داشت.

3. شبکه سازی نمایید:
شبکه سازی یکی از اساسی ترین پایه های اشتغال وظیفه، افزایش معاش در وظیفه و رضایت در وظیفه میباشد. کارمندان با شبکه های بزرگتر میتوانند کار خویش را بهتر انجام دهند. (شبکه سازی هرگز نشان داده نشده است که موضوع اساسی برای معامله مسکرات و مواد مخدر باشد) یعنی کم اش کم خطر است و زیادش درد سر. شما به سادگی توانایی دریافت وظیفه بعدی را از طریق افرادیکه آنها را میشناسید اما همرایی شان از روابط نزدیک برخوردار نیستید که استفاده از همان روش قبلی روابط ضعیف البنیاد است ، هستید. 
ارتباط دوباره همراه با دوستان سابقه فیسبوک و در ارتباط بودن با آنها در فضای مجازی یک قدم خوب و نیک پنداشته میشود.

4. همرای رفیق تان، یک کار هیجان انگیز را انجام دهید:
کدام موارد باعث فسخ رابطه ها میگردد؟ کمبود هیجان در روند صمیمیت؟
تحقیقات دوباره به اهمیت اشتیاق در روند دوستی، اشاره میکند که: 
 کدام شور و شوق دوستی در ازدواج های دراز مدت، وجود دارد؟ اجرای موارد تعجب آور با یک دیگر؟
 آیا خوش بودن همه هنگام میتواند همه چیز باشد؟ محقیقن یک تحقیقات 10 هفته ای را در راستای مقایسه فعالیت های (خوشی) و (تعجبی) مرد و زن نامزاد شده انجام داده اند. که فعالیت های خوشی خودش را در مقابل فهالیت های تعجبی، باخت. 
 در رابطه ها، چه میتواند موجب رشد جنسیت شود؟ آیا چیزیکه سیستم مرکزی اعصاب را برانگیزد میتواند باعث رشد جنسیت تان گردد.
 چرا انجام موارد تعجب آور، تاثیر بسا بزرگ به روبط مان دارد؟ برای اینکه ما از اینکه احساسات مان از کجا بروز میکند، لکه دار هستم. هیجان از هر منبع که باشد، از شخص سرچشمه میگیرد که شما همرای آن هستید، تا اگر آنها موجب اصلی موضوع هم نباشند.

5. فکر کردن به مرگ:
مخوف بنظر میرسد؟ از این زیاد تر اشتباه نمیتوان کرد. 
استیو یکی از دانشمندان بزرگ اروپا در یک مصاحبه تصویری خود 9 دقیقه در رابطه به اهمیت و عواقب فکر کردن درباره ای مرگ در جریان زندگی خودش و انسان های کره زمین را کرده است:
"بیاد آوردن اینکه به زودی خواهم مرد، یکی از با اهمیت ترین وسیله است که هیچوقت تا بحال چاره ای در باره اش بعد از سنجیدن زیاد، دریافت نکرده ام، بیاد آوری این موضوع، در حقیقت یک چالش بزرگ در داشتن یک زندگی عاری از ترس است". حالا محققین با وی هم نظر اند.

6. بنویسید:
تحقیقات نشان داده است اینکه نوشتن به مردم کمک مینماید تا:
• خوشتر احساس نمایند.
• وزن اضافی خویش را از دست دهند.
• موضوعی را تحلیل نمایند.
• حافظه و آموزش خود را رشد بدهند.
• وظیفه پیدا نمایند.
• صحتمند شوند.
• روابط را تقویت بخشند.
• اهداف والای خود را دنبال کنند.
• سری به گذشته بزنند.
• تشویش را کائش و کار را افزایش دهید.

7. به ملاقات قدردانی و سپاسگزاری از یک کس بروید: 
بهترین روش این است که به کسیکه مستحق و قابل تشکری کردن است، تشکری کنیم و این روش عاجلا باعث ازدیاد خوشی ها میگردد.

8. خود روی باشید:
خود رویی همیشه موجب ازدیاد خوشی ها بوده است. پس بهترین روش خود خواه بودن همان خودخواه شدن است. شاید شما به تشویق افراد دیگر نیز بپردازید. آیا به این موضوع وقت کافی ندارید؟ اشتباه است. دادن وقت خود بدیگران موجب میشود اینکه شما کمتر مقید شوید.

9. بعضی اوقات برخلاف میل خود عمل کنید:
چندین گزینه برای اجرای این روش وجود دارد. با خود بگویید. بعوض پیشرو، به عقب تکیه کنید. مقاربت زیاد تر داشته باشید، فلم های کمیدی زیادتر ببینید. وقت زیاد تر با رفیقان تان بگذرانید. دلسوز باشید. ماهی روغنی بخورید. راست استاده شوید، تقلید کنید، به باغ برای گرفتن هوای تازه بروید. ساجق بجوید. نمک بخورید و وقت زیادتر خود را صرف دیدن طبیعت کنید.

10. یک راهگاه را پلان نمایید:
رفتن به رخصتی ها میتواند خوشی های دراز مدت ما را باعث شود. انگیزه کارکردن ما تا یک ماه تقویت میابد. سفر کردن شما را زیاد تر خلاق میسازد. این کشور ها برای سیاحت بهترین ها اند. زیاد تر از کلیه کشور های جهان، میشود بر سر مردم ایالات متحده امریکا زیادتر اعتماد کرد. و مردم این کشور، خوشحال مردم روی جهان اند. هرگاه برای دیدن محل های طبیعی میخواهید سفر داشته باشید. برای مردم افغانستان، کشور هندوستان، دهلی جدید بهترین و مناسب ترین محل با کرایه دوطرفه کم هزینه برای مسافرین میباشد. از منابع تاریخی اش میتوان خیلی چیز ها را آموخت. چرا که رفتن به امریکا برای مردم افغانستان بسا دشوار و مشکل است.