آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

کدام تغیر باید زودتر انجام شود؟ تغیر از جانب ما و یا تغیر از سوی پروردگار!

بـسم الله الرحـمـن ا لـرحیـم

«اِنَّ الله لاَیُــغَیُّـرُو مـاَبِــقَـومٍ حَتّــی یُـغَیِـرُو مَابـِأنـفـُـسهِــم1» 

امت اسلامی بهترین،برگزیده ترین وبزرگترین امت درتاریخ می باشد؛ که به نیابت وخلافت زمین وتطبیق احکام وفرامین الهــی برای ایجاد یک نظام صالح واسلامی مأمورشده اند.
امت اسلامی نسل بشریت را ازنظام جهالت وبرده گی آزاد ساخت،وبه فضای برادری ومساوات همه ملل جهان را برای دخول درزیریک پرچم وحدت وصلح دعوت وفراخواندند،همان بود که بامدت کم شان وشوکت اسلام همۀ جهان را فراگرفت بت خانه ها وآتشکده ها ویران وبه سرشرک وکفر وآیین آن خط بطلان کشیده شد.
ولی بعدازمدتی مشکلات واختلافات دامنگیرمسلمانان گردید وباستم ومداخله گری دشمنان اسلام پیکروحدت وشوکت امت مامتلاشی ومتفرق ساخته شد.
درحقیقت آنچه درامت اسلامی رخ داده واتفاق می افتد بسیارتلخ وسخت است- به ویژه آنچه درصدسال اخیرواقع شده است،مصیبت ها،مشکلات وطوفانهای عظیم دامنگیرامت اسلامی شد که سخترین آنها دوری ازخدا،عدم تطبیق قانون الهی در روی زمین وبدنبال آن ازبین رفتن ارزشهای اخلاقی،اجتماعی،شکست سیاسی وعقب ماندن ازکاروان تکنولوژی وعلم است.
اگرمشکلات ومصایب که دامنگیرامت اسلامی شده است،دامنگیرملل دیگرمیبود؛ مطمأءنّاً نابود می شدند،اماتا اکنون ما برجامانده ایم،چون برضعف وستم های که در حق مامیشود آگاهی داریم ! خداوند"ج" میفرماید:«ومامیخواهیم برکسانیکه در روی زمین به زبونی کشانیده شده اند،منت نهیم"ونعمت دهیم"وایشان راپیشوا ووارث گردانیم،وبه آنان در روی زمین تمکین بخشیم.» "سوره قصص"آیه 5-6"
ستم وزبونیکه درحق این ملت شده،نمیتوان آنرانادیده گرفت؛زیراملت اسلام بیشتراز1300سال قیادت،سیادت وخلافت رابه عهده داشته وزنده گی گوارا وشیرین ترازامروز را برمبنای عدالت،آزادی،حفظ حقوق وکرامت انسانی وبرابری تأمین نموده بود،که درنتیجه ادیان وملل مختلف درآن دوره به آزادی وآرامی دست یافته بودند وازقید غلامی وجهالت نجات یافتند.
عدۀ ازتحلیل گران وجوانان نتایج این مصایب رادراندوه وحزن،پوچ گرایی،ناامیدی ویأس میدانند،تاجاییکه اعتماد به نفسمان نابودشده وغرب راهمچون وحی والهام قلمدادمیکنیم_ درهمه چیزازآن تقلیدمیکنیم حتی درخورد ونوش….
درمان وچاره درد امت اسلامی دروجود خودش قراردارد واین درمان وتداوی وابستۀ یک قانونیست بنام تغیر! ومرجع فرمان آن مالک هستی وطراح نظام موجودات است،وآن قانون اینست:«اِنُّ اللّهَ لاَیُغیّرُوماَبقومٍ حَتّی یُغیّرُو ما بِأَنفسهم»
دراین آیت دوتغیرذکرشده است ! تغیرازجانب ما وتغیری ازسوی پروردگار! هدف اصلی اینجاست که: کدام تغیربایدزودتر انجام شود ؟!
تغیرازجانب ما ویاتغیرازسوی پروردگار! مسلماً به ترتیب درآیه ذکرشده- که تغیرماباید زودترانجام شود تاخداوند نیزتغیرآورد "زیراتغیردرذات شما وتغیر دررفتارهایتان،قسمت ازتغیردرجامعه است،وتغیرشما منجربه تغیری بخشی ازجامعه میشود."
تنها چیزیکه بایدازآن بهره بگیریم ودراجرای آن بکوشیم اینست: 
«حَتّی یُغَیّرُوماَبِأنفُسهِم» این یک آیه قرآنی وقانونی برای تغیراست؛ این قانون نه تنها امیدما برای تغیر، بلکه تنها راه حل برای نجات ورهایی ازمشکلات ومصایبی است که ازصدهاسال پیش تاامروزبدان گرفتارشده ایم، وباپیکر وجود وحدت اسلامی شدیدترین وخطرناکترین ضربات وصدمات راواردنموده است.

قانون تغیربه ماچنین میگوید:
«اِنّ لله لایغیِرو مابقومٍ» "بیگمان خداوند آنچه راکه قوم دارند دیگرگون نمیکند" خدایاچرا؟! آیاتغیرغیرممکن است؟ بلی…! «حتّی» "مگرآنکه" خدایا! آیا شرطی برای تغیروجود دارد؟…بلی !! «حَتّی یغیرو مابأنفسهم»"مگرآنکه آنچه رادردلهایشان دارند،دگرگون کنند."بنابرین هنوزهم امیدهست وتغیرغیرممکن نیست واین سخن پروردگارجهان و واضع قوانین هستی است.

دلیل این تنها راه حل چیست؟
آنگاه که خداوند جهان هستی را افرید،قوانین را برای آن مقرر کرد تا جهان باقیست آن قوانین پایداروباقی هستند. این قوانین کدام اند ودرچه چیزی مقررشده اند؟
آنها درتمام اشیاء جاری اند: درطبیعت،درسلوک ، ورفتارهای بشری درجای جای زمین و…. هرگاه بخواهیم رهبریت جهان وجامعه رادردست بگیریم ومنحیث نماینده وخلیفه الله"ج"درست ادای مسؤلیت نماییم باید آن قوانین حیاتی را به کار ببریم.
زمانیکه کسی بخواهد به قله کوه صعود وپروازنماید،به او میگویند که قانون جاذبه وجود دارد واومی افتد واعضایش شکسته خواهند شد، هنگامیکه مریض نزدپزشک میرود،پزشک داروی بیماری اش رابرایش میدهد ومیگوید که این دارو رامصرف کن خوب میشوی ،آیا پزشک کاری خارق العادۀ میکند ؟ 
طبیعتاٌ چنین نیست بلکه اوقوانین واصول علم پزشک رامیشناسد،همین است که برای تغیرسلوک اجتماعی وسروری ومدیریت جوامع خداوند "ج" قانون راتعین نموده وآن قانون اینست «ان الله لایغیرو مابقوم حتی یغیرو ما بانفسهم»
قدم نخست برای هدف : برای نیل به هدف مان باید اوّلاً دوعامل وجود داشته باشد . اول – قانون دوم – ارادۀ تنفیذ واجرا
هرقانون ازطرف یک مقام ذیصلاح وضع ، تصویب وتوشیح میشود- وبعدا تنفیذ وتوسط ارگان های اجرایی باقوت تطبیق ونظارت میشود، قانون امت اسلامی ازجانب خالق هستی ازمقام ملکوتی وآسمانی وضع وتوسط سفیر خداوند"ج" حضرت جبریل امین بامنجی وهادی وداعی بشریت بسوی الله وسعادت یابی فرستاد ه شد ، همه انسانها ونسل بشریت برای پیروی وتطبیق این قانون مکلف ومسؤل می باشند.
این قانون راپیامبر اسلام"ص" ویاران گرامی اش اجرا کردند وبااجرای آن قیادت، سیادت ورهبری امت ها را به عهده گرفتند، آن زمان بیشتر از امروز تاریکی ومصیبت دامن مردم را فراداشت ؛ که توسط رزمنده گان وپرچم بدستان اسلام باشهامت ومردانگی تمام دامنۀ شرک ، کفر،ظلم وجهالت ختم وعلیه آن خط بطلان کشیده شد.
اما متأسفانه امروز ازغفلت وضعف امت اسلامی بحرانهای مختلف سیاسی،فرهنگی،اجتماعی ، ضعف دینی ورکود همه جانبه نزدیکست ملت وجامعه را غرق نماید،فقط بااعتماد وتوکل باخدا وبانیروی اخلاص وباورمندی میتوانیم راه نجات را پیداکنیم.
قدم دوم: دومین امر مهم برای نیل به هدفمان نظر به قانون نجات وسعادت تغیردرنفس است – ونظربه کلام مبارک حضرت محــمـــد"ص" درشش مورد مهم تغیر لازم وضروریست:
1 – وقتی که وعده دادید وفاکنید. 
2- هرگاه سخن گفتید راست بگویید .
3- امانتدارباشید.یعنی "خیانت نکنید"
4- از زنا خود داری نمایید.
5- از چشم چرانی بسوی نامحرمان بپرهیزید.
6- صله رحمی داشته باشید .
هرکس درشش موردفوق تعهد وتضمین بدهد رسول الله "ص" ضمانت ورود وی را به بهشت میکند.
قدم سوم : تعهد وسازنده گی برای تغیر وتحول.
قدم چهارم : پایداری برحق .
قدم پنجم : ثبات ومقاومت.
قدم ششم : طلب علم .
قدم هفتم : ارزش به وقت .
قدم هشتم : امید واری وحصول سعادت دارین.
قابل یادآوریست که مراتب متذکره باتوضیحات وتفصیل جداگانه ضرورت دارد – که انشاء الله بعدا نشر خواهد شد.ونیز عنوان بنام "چگونه میتوان جامعه راتغیرداد"به زودی نوشته خواهدشد .

نویسـنده: زمان الدین"حبیـبی" غـوری
  
 سوره رعد آیه 11 [1]