آرشیف

2015-1-20

عصمت الله راغب

کجا کاری کـنـد عاقل کـــه بار آرد پشیمانی!!

تا امروز اندک زمانی از اعلان کابینه حکومت وحدت ملی می گذرد، اما پیامدهای ناگوارش ازهمین حالا اذهان قاطبه ملت افغانستان را مخدوش ساخته است. که می شود در گامهای نخستین آن روی دواصل اساسی مکث کرد:
 اولاٌ اینکه تا امروز رهبران بزرگوار درپیوند به پاسخ سوالات مردم روی چگونگی اعلان درتاخیرکابینه را فقط  انتخاب افراد شایسته ،کارا،مدیر ودارای سابقه نیک درکابینه می  پنداشتند که حتا با یک اصرار وپافشاری بیش از حد غنی وتیم آن دررسانه ها موضوع امتحان ازنامزد وزیران را نیز مطرح می کردند،   وبه زعم خودشان که  ازاین رهگذر بتوانند یک حکومت مطابق به خواست مردم را با وجود بیاورند.درحالیکه این پاسخ نامطلوب ونامعقول شان  ازاول به رعیت  مضحک گونه بود و دراین روزها واقعیت امر به مردم طوری تظاهریافت که ایشان خلاف انتظار، پشت پرده روی شالوده های حکومت «ستم ملی»  خویش کارمی کردند واین عمل غیرمتوازن بودن کابینه بیشترازپیش به افتضایت وترفند گویی های غنی وتیم اش در کابینه انجامید وروشن شد که همه آنچه را  غنی وتیم آن بعنوان معذورت به مردم پیش می کردند جزبه چشمان مردم خاک زدند دیگر چیزی نبوده است وسرانجام باورمندی  مردم را نسبت به کابینه به آنچه که تاامروز گذشت،منقطع ساختند. این درحالیست که غنی  دربیوگرافی خود نخستین سند تحصیلی خویش را به سویه دکترا از رشته انسان شناسی معرفی کرده بود که برای اهل فکر وقلم این مدرک تحصیلی فرد اول  درانتخاب افراد سائس ،مدیر ومدبر،تاجای سازگاریافته با توقعات مردم نسبت به کابینه بود. اما بدبختانه که همه چیز درافغانستان عکس آن مسیرمی پیماید واین عالی جناب نیز با داشتن چنین اسنادی که جزی از باورمردم را نسبت به خودش می ساخت در انتخاب انسانهای  عاری از فساد، اختلاس وپس منظر نیک هنوز مشکل داشته است که دراین روزها میتوان مشت نمونه خروار ازیک نامزد وزیر آن با این اوصاف نام برد:یعقوب حیدری نامزد وزیر غنی درکابینه جدید که مطابق به پالیسی غنی وتیم اش، از امتحان اختصاصی آن جهت مشمولیت به کابینه کامیاب بدر آمده بود اما بدبختانه بنابه عدم پرداخت تکس در یکی از کشورهای اروپایی که قبل ازنامزد وزیری اش حیات بسر می برده، تحت تعقیب پولیس انترپول قرار گرفته است که سرانجام بدین بهانه از لیست کابینه حکومت وحدت ملی حذف شد و انسان شناس متفکر تاهنوز از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است.بدین سبب اگر به عمق مسئله عطف توجه نماییم، درنخستین گامها بسوی حکومت داری خوب این خود اوج نگرانی ملت را نسبت به حکومت شکل می دهد.( خشت اول گرنهد معمار کج:تاثریا می رود دیوار کج) ودرپهلوی آن سایر نامزد وزیران محترم دیگر که ازسوی غنی وعبدالله  معرفی شده است تاجای برملت افغانستان  نیزگمنام  به نظر می رسند وتحقیقات ابتدایی اسناد تحصیلی آنها نشان میدهد که بعضی از آنها دارای کدام مدرک تحصیلی بلندی هم که در خور کرسی های بلند حکومت افغانستان باشد؛نیستند، به استثنای عده محدودی که چهره های شناخته شده اند. گذشته از آن بعد از اعلان کابینه که اصل شایسته سالاری درآن مد نظر گرفته نشد وحذف بعضی از چهره های مطرح …. بیشتر از پیش خشم طرفداران آنها را علیه حکومت وحدت ملی  برانگیخت که حتی نام حکومت وحدت ملی  را به «ستم ملی» تعویض کرده اند. گفتنی است  که دراین روزها کاررهبران حکومت وحدت ملی  انزجارشهروندان افغانی را از اقوام مختلف در سرتاسر کشور برانگیخته است که تاجای این تنفرات ملت نسبت به حکومت نگران کننده جلوه می نماید.
دومین اشتباه حکومت وحدت ملی همانا حذف چهرهای مجاهدین  از کابینه حکومت وحدت ملی است، درحالیکه مجاهدین ومقاومتگران افغانستان، بقای امروزی وطن را مدیون جهاد ومجاهدت خود می دانند، درچنین وضعیت تصمیم گیری رهبران حکومت وحدت ملی  درقبال مجاهدین وحذف تمامیت آنها از کابینه که خلاف ارزشات جهاد وزحمات مجاهدین تلقی می شود، یک نگرانی جدی را در پیش گرفته است دراین روزها مجاهدین دراطراف واکناف افغانستان بعد از اعلان کابینه جدید افغانستان که درآن به مجاهدین سهم داده نشده است؛ دست به یک سلسله اقدامات مقدماتی زده اند که به قسم نمونه می توان از اسماعیل خان، استاد سیاف و…نام برد: اسماعیل خان یکی از چهره های سرشناس حوزه غرب اخص آستان هرات دراین روزها  به دعوت مجاهدین حوزه غرب وهمتایان خویش پرداخته،  تلاش دارد تا ازاین طریق یک باردیگر قدرت ونیرومندی خویش را به صاحبان حکومت وحدت ملی نشان دهد و بدین منظور همسنگران خویش را از ولایات حوزه غرب به هرات دعوت نموده تا روی چگونگی عدم سهم دهی شان درکابینه جدید صحبت های داشته باشند واین یکی از پالیسی اسماعیل خان است که با این گیرد همایی مجاهدین دراین مقطع اساس یک باردیگر به نحوی میخواهد نشان دهد که شخص وی هنوز از چهره های پرنفس ومطرح کشور محسوب می شود درنهایت تلاشش متمرکز برآن خواهد بود که از سایر مجاهدین بحیث یک ابزار استفاده برده. بدین وسیله سهم خویش رابه حکومت وحدت ملی مشخص سازد.
وهمچنان دراین روزها به نقل از شبکه های اجتماعی استاد سیاف یکی دیگری از چهره های معروف ومشهور مجاهدین کشور نیز طی تماس تلیفونی به اشرف غنی از چگونگی حذف  مجاهدین ومقاومتگران افغانستان که باعث پیروزی وسربلندی این مرزوبوم بوده اند، هشدار داده است که با حذف این چهره های مطرح اشتباه بزرگ را مرتکب شده اید، که نفس تماس روی این موضوعات از سوی استاد سیاف به شخص غنی میتواند روی سهم دهی مجاهدین در قدرت تاثیر گذار بوده باشد وبا استنتاج از این تلاشهای، معلوم می گردد که چنین حرکتهای مجاهدین پرنفوس کشور نشان دهنده این است که درصورتیکه غنی وعبدالله برتشریک مجاهدین به حکومت وحدت ملی اقدام فوری ولازمه ننمایند ممکن مجاهدین به یک گیردهمایی سرتاسری دست خواهند زد.
قابل یادآوریست که درپیوند به همین موضوع روزهای گذشته نشست را که عبدالله به حضور مجاهدین درپنجشیر داشت، دراعتراف به معرفی کابینه وحذف مجاهدین از حکومت وحدت ملی نیز معذرت خواهی نموده  گفته است که ما اشتباه بزرگ را مرتکب شده ایم. عبدالله سخنان خویش را خیلی ها خاضعانه وخاشعانه ادامه داده وخطاب به حاضرین می گوید که این حکومت نتیجه جهاد شماست من هم ازجمله شماستم، درصورتیکه شما افراد شایسته تری را ازبین خود نسبت به من می بینید، بجای من معرفی کنید ومن منحیث یک فرد باشماستم. مسلماً که این فروتنی عبدالله نشان دهنده این است که عبدالله از آدرس ملت افغانستان مخصوصاً تاجکان به آن شهرت ومحبوبیت که دربین مجاهدین وسایر مردم داشت،خودرا باخته است دیگر هیج یک از اقوام برآن اعتماد نخواهدکرد، زیرا عبدالله تاامروز با این تگ روی های خویش  ثابت ساخته است که هیچ توافق بین وعده ها وشعارهایش تا عمل درصحنه  وجود نداشته است، تا امروز اگر با معذورت خواهی عادی محبت دیگران را نسبت به خود اعاده می کرد اینبار با این اشتباه که قلب ملیونها طرفدار خویش را مجروح ساخت به این ساده گی اعتماد از دست رفته را بدست آورده نخواهد توانست. بازهم «کجا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی».

عصمت الله راغب