آرشیف

2023-2-2

شکیلا شعله

کجاست دل؟

کجاست دل؟ به کجا رفته است صدایش کن 

به زیر پای تو افتاده، زیر پایش کن 
شبیه باد که کاغذپران بچرخاند 
بچرخ و چرخ‌زنان در هوا رهایش کن
طبیب گفت: که بیمارِ آخر وقت است
چه مشکل است برو لحظه‌یی دعایش کن 
ز شعله وقت گذشته فقط شرر شده است 
که یخ کند دل تو آب را سزایش کن 
و او که باز به دنبال آب شیرین است – 
به شهد بوسه‌ی خود برده مبتلایش کن 
——————
شاعر: شکیلا شعله
فرستنده: احمد محمود امپراطور
شاعر: شکیلا شعله
شاعر: شکیلا شعله