آرشیف

2015-2-23

عصمت الله راغب

کتاب بخوانید و خود را فعال معرفی کنید! کتاب مونس تنهاییست!

ازآنجائیکه صاحبان قلم برای ابراز داشته های فکری ومعنوی خود خامه بدست می گیرند وآثار خلق می کنند، مسلماً برانسان های خلاق وصاحب اراده  این اقدام برمبنای یک هدف است که این جسارت خود می تواند محتوم بررونماسازی یک مسیردرجهت بهبودی زنده گی وخواسته های بشری تلقی شود. متن ومحتوای کتاب درواقع اززبان صاحب کتاب به شکل غیر مستقیم  با خواننده سخن می زند. حالا سعادت مند کسانی است که آنها سروکار با کتاب عادت یومیه شان است، هیج ریب وشبه وجود ندارد که خواننده  عاقل وهوشمند با دقت به متن کتاب چیزهای ارزشمندی را دریافت می کند؛ اولاً اینکه خواننده کتاب، بادرک درست واحترام به کتاب یا همان اوراق نوشته شده که شرافت وکرامت نویسنده از جنس انسان در آن نهفته است برای  خوانش آن دقت تمام بخرچ میدهد وکتاب را با همان خلوص واراده پاک که دارد تیمن وتبرک گونه بادستان خویش برگرفته به قرائت آن می پردازد. حالا خواننده نظر به همان احترام اخلاص خود نسبت به شی مکتوب شده زیر تاثیر سجایای واخلاق صاحب اثر رفته از آن درتمام شئون زنده گی به شکل درست آن محاکات می کند. جان سخن اینکه اگرخواننده اثر، ذوق به نوشتن را در آینده های خود پیش بینی کرده باشد خود آگاه یا ناخودآگاه با همان سبک صاحب اثر که بیشتر به آن انس بسته بود ومطالعه اش متمرکز به همان سبک ویژه نویسنده مورد نظرش شده بود همان شیوه را برای ارایه ذوق هنری خود درجهت خلق آفرینش آثار درآینده ها به تمثیل می گیرد وهمچنان عادت به مطالعه انسان را صاحب اثر می کند تا برداشته های خود را با مرور زمان به صحیفه کاغذ ریخته برای خوانش به دیگران تقدیم  بدارد. ازطرف دیگر مقوله دانشمند شهیر علوم عقلی سقراط است که درمورد اهمیت وارزش مطالعه برای رشد وتعالی جامعه وفرهنگ جامعه میگوید: جامعه زمانی مسیر پیشرفت می پیماید که فرهنگ مطالعه کار روزانه ملت آن جامعه بوده باشد. بدین منظور خیلی بجا می دانم برای داشتن یک جامعه سالم ومتمدن ، همه مان مشوق به امور مطالعه بوده باشیم وزنده گی خود را مطابق به برداشت های اخلاقی از کار مطالعه خویش سازگاربخشیم. دقیقاً گذشت زمان ارزش مطالعه را در جهان ثابت ساخته است، امروزه می بینیم درهرجوامع که ملت آن بیشتر از هرچیز دیگر به مطالعه مبادرت می ورزند اهل آن جامعه بیشتر به مشکلات زنده گی مبارزه کرده  وراه را برای پیشرفت کلیه امور هموار ساخته اند، غایتاً گفته می توانیم درجوامع که مصروفیت روزانه عام مردم مطالعه باشد آن جوامع درتمام عرصه های  زنده گی  کمتر به جنجالها مواجع اند نسبت به جوامع که افراد آن بدون مطالعه ودرک درست از اوضاع وشرایط،  خود را به لباسهای هفت رنگ مثل فعالین فلان فلان …معرفی می کنند. اینجاست که اخلاق برداشته از مطالعه متفاوت تر از آن است که از سخن زدند بطور مستقیم از مخاطب خویش اثر پذیر می شویم وبه خطا خود را درحالیکه کاملاً خالی الذهن هستیم بازهم دانشمند ومتفکر می پنداریم، چون ما هرقدر نیرو وقدرت فهم مان ضعیف باشد غرور وخود خواهی مان بیشتر است. واضح بگویم که اهل مطالعه افراد فروتن وشکسته نفس اند زیرا نویسنده وقتی می خواهد نظر به همان ظرافت وتوانایی منحصر به خودش چیزی را بنویسد وانشاء کند؛ بدون شک تمام جوانب وارزشات نهفته درنوشته خویش را پیش از نشر به بررسی گرفته وکاملترین شیوه های مثمریت ومفدیت را در آن به جهت رفع نیازمندی های اولیه خواننده اثر درنظر می گیرد تا برای خواننده کارا وجلب توجه واقع شده و حداقل حلال از گوشه مشکلات خواننده واقع گردد ومولد اخلاق وتواضع برای خواننده باشد . گذشته از آن نویسنده  یا خالق اثر در تهیه وتدوین اثر اهتمام وافر به مصرف می رساند و در کنار آن وقت خویش را که پربها ترین چیز در زنده گی اش است وقف می کند تا ارزشمندترین چیز را بدسترس خواننده گان قرار دهد درواقع احترام به نبشته های دیگران احترام به کرامت آنهاست بناءً برای اینکه به کرامت دیگران احترام گذاشته باشیم باید زنده گی خود را وقف مطالعه کنیم. مطالعه نشانی از حصول خواسته هایمان درتمام عرصه هاست، روش مطالعه خود یک اصول است که از گذشته ها را ما می خوانیم وعادت کردن درمطالعه کارگذشتگان با مرور زمان  ما را صاحب اثر خواهد کرد تا دیگران آفرینش های  مارا بخوانند، هرکس که بیشتر مطالعه کرد، بیشتر می اندیشد ومی آفریند. اینجاست که به قول شریعتی "انسان به میزان که می اندیشد ومی آفریند انسان است نه به میزان که آفریده های دیگران را نشخوار می کند".امید است با مطالعه کتب دیگران صاحبان اندیشه شویم وبعدش هم بیافرینیم تا دال برانسان بودن ما به همان میزان ومصداق که شریعتی می گوید باشیم.
فرهیخته گان عزیز! بیایید برای اینکه یک جامعه متمدن داشته باشیم واحترام به یکدیگر را رعایت کرده باشیم فرهنگ مطالعه را برخود عادت دهیم. بیایید تمام کمبودیهای زنده گی خویش را که بی نهایت درانجام ان مشکل داریم از راه مطالعه پرنماییم. تمام شعارهای که برای رسیدن به آن فریاد ها سرمی کنیم وبه آن نمی رسیم، همه آنها را از روی مطالعه واخلاق مطالعه جبران کنیم.
امیداست با کارمطالعه سعادت دارین را نصیب شوید! کامگار باشیدعزیزان من.

عصمت الله راغب