آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

کانديدان غوری برای انتخابات پارلمان در کابل

در امتداد يک رشته نبشته های تعدادی از دوستان گرامی ام چون محترمان استاد يگانه ، دکتور انور غوری و عبدالقدير علم در ورود به موضوع داغ سياسی روز (اينکه در  انتخابات پارلمان پيش رو در کشور به چه کسی بايد رای داد؟)؛ نميتوان بيتفاوتی اختيار کرد.
هرچند از يکطرف اگر عادلانه قضاوت شود، شرايط عينی و ذهنی کنونی جامعه و کشور روی علل و دلايل مؤجه و بعد از  تداوم اين همه جنگهای مصيبت بار که متاسفانه تا کنون هم دامنۀ آن گسترده است، به آن حدی از پختگی سياسی لازم خود قرار ندارد که بتواند هم از لحاظ کميت آرا و هم از لحاظ شناخت انتخاب درست کانديدان مستحق، صادق و خدمتگار  و متعهد به خدا و منافع ملی، سلامتی و صحت و سُقم انتخابات را مسجّل سازد، اما برای برآورده ساختن حد اقل اين مأمول لازم است هر يک از علمای کرام، قلم به دستان، روشنفکران و ژورنالستان در حد توان خويش در معرفی کانديدان مناسب و مستحق، مسؤوليت وظيفوی خويش را اجراء نمايند.
طوريکه همه ميدانند مطابق به مواد قانون انتخابات کشور، تحت شرايط معيّن، افراد و اشخاص ميتوانند خود را برای عضويت در پارلمان کانديد کنند. چنانچه عدۀ معدودی از دوستان وعزيزان غوريی ما نيز در ولايت و شهر کابل خود را کانديد نموده اند. من ضمن اينکه حق همه را دراين مورد محفوظ ميدانم؛ به همه اين دوستان و عزيزان احترام خاص قايل هستم و برای هريکی شان از خداوند متعال مؤفقيتهای مزيد آرزو دارم.  البته که در صورت مساعد بودن شرايط کامياب شدن برای تعداد بيشتری کانديدان، انتظار بهتر و بيشتر خدمتگزاری را ميشد انتظار داشت، اما متاسفانه با توجه به شرايط موجود، عملی شدن اين آرزوی نيک در زمان کنونی محال به نظر ميرسد.  بنابران فقط يک حرفی را که همه به آن متفق الرای خواهيم بود اين است که کاش از همان اول، همه در مشورت با هم برای جلوگيری از پراگنده گی تعداد رای ها (که واقعاً هر رای نهايت با ارزش است)، متفقانه و منصفانه برای تضمين برنده شدن، فقط يک کانديد را انتخاب و حمايت ميکرديم. به نظر م حالا هم شايد فرصتی باشد تا دراين کار خير اگر اقدامی صورت گيرد که بدون شک مورد حمايت همه قرار خواهد گرفت.
با آنچه گفته آمديم نبايد اينطور فکر کرد که معرفی هر يک از کانديدان در تناقض با دلايل فوق خواهد بود – که منطقاً نميتواند با آن منافات داشته باشد – ازاينرو چنانچه در آغاز ياد آوری کردم برخی از دوستان ابعادی از شخصيت يکی از کانديدان غوريی ما( احمد سعيدی) را در کابل به معرفی گرفتند.
بنده منحيث کسيکه شروع از صنف سوم الی نهم با ايشان همصنفی بود و بيش از هر کسی ديگر به او معرفت دارم، حق خويش ميدانم تا قسمتی از خصوصيات شانرا در چند جملۀ کوتاه برشمرم.
 
برخی از خصوصيات احمد سعيدی:

 •        قلب رقيق و مهربان دارد.

 •        روادار، باديانت، جوانمرد و سخاوتمند است، مخصوصاً در مقابل دوستان و فقرا نهايت دست باز و ايثارگرانه دارد.

 •        مهمان دوست و با ديانت است.

 •        باهمت و با انرژی است.

 •        حرف زبان و دلش يکی است.

 •        زنده گی نهايت ساده و بی تکلف دارد.

 •        در مقابل بی انصافی و بی عدالتی باجرأت مبارزه ميکند.

 •        حوصله مندی و تحمل زياد در برابر مشکلات زنده گی دارد.

 •        سرعت درک و فراگيری معلومات آن زياد بوده و قدرت تشخيص کردن به موقع اوضاع و احوال را دارد.

 •        قدرت کلام و بيان مناسب دارد، حتی فی البديهه ميتواند جواب و دليل ارايه نمايد.

 •        با استدلال و با منطق است.

 •        در پيدا کردن دوستان جديد از مهارت لازم برخوردار است.

 •        عشق و علاقۀ خاص در جهان سياست دارد.

 •        فکر و رای آزدادمنشانه دارد و هرگز تن به تطميع و تخويف نميدهد. با هرنوع وابسته بودن به نظريات و عقايد سياسيی ضد اسلامی، ضد منافع ملی و چاکرمنشانه از هرسو و هر جاييکه باشد، شديداً مخالف و متضاد است.

 •        توانمندی لازم را در تحليل مسايل عام و خاص سياسی در سطح ملی و بين المللی به زبان عام فهم و بسيط دارا ميباشد.

   

در اخير برای محترم سعيدی صاحب در امر مهم کمپاين انتخاباتی و برنده شدن شان از درگاه خداوند متعال آرزوی کاميابی و مؤفقيت می نمايم.
 
با احترام
شهرکابل، 12 سپتمبر 2010