آرشیف

2016-3-27

مسعود حداد

کاسـه گـــــــردان
دردلِ تاریک شب،جانا!چراغانم شدی
  ازنیستان نی بریدی ،نینوا خوانم شدی
 
درکویرِدشت سوزان تشنه لب بودم،ولی
آمدی از آسمان و ابرو  بارانم شدی
 
آیه یی پرپر بُدم در مصحف عشق وامید
سورۀ وصلت سروده ،جزء ایمانم شدی
 
باغ دل بی ناز ونورت سرد وهم تاریک بود
  سرزدی دربوستان و ، نورافشانم شدی
 
 جز خیال وفکر تو خالیست دل از دلبران
با پریشانییِ گیسو ، قفل زندانم شدی
 
ساغرِ چشمت مرا ،پیمانه وجام ِ شراب

بوالعجب!درشهرغربت،کاسه گردانم شدی

مسعود حداد
22مارچ 2016