آرشیف

2016-6-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کار حــق مشروع هــر انسان اســت

بر دهان قفل است و بر دل رازها
لب خموش و دل پر از آوازها
 

کار یکی از عوامل تولید و ابزار برای تامین معیشت کارگر و خانواده اش است و به حق شمار میرود. بدون دسترسی به کار نمیتوان به حیات ادامه داد. حق کار ابتدا به صورت نانوشته ، عرفی در میان اقشار و توده های مردم پذیرفته شد. بعدها به مرور زمان در قوانین اساسی کشورها و قوانین ویژه مربوط کار این حق بازتاب یافت و چارچوب بندی گردید که مورد بهره گیری از آن صورت گرفت. در مقیاس دنیا از حق کار در اسناد بین المللی تذکر رفته که از آن سازمان های مانند (ILO) برای تامین این حق تلاش مینماید. یک رشته واقعیت های در جامعه انسانی در دنیا مطرح است: بیکاری ، بیگاری، کم کاری، مزدکم، کارشاقه، اختلافات میان کارگر و کارفرما به میان میآید.
در کشور عزیز ، در کشور محترم خودمان که از سالیان دراز بدینسو جنگ ها حاکم است و تا هنوز در عنفوان دیموکراسی خون میدهیم و مرد را به خون میغلتانیم. آری ، ما نیز این قانون اساسی را داریم که متاسفانه در حاشیه قرار دارد و در جبعه های میز و در سر میز حضور ندارد. درین قانونی اساسی در ماده های 48 و 48 قوی این حق را بیان کرده است که " کار حق هر شهروند و حر تبعه این سرزمین شمشیری و مردخیز است… و نیز تذکر رفته است ساعات کار ، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به کار توسط این قانون تنظیم گردیده است. مگر ما تا هنوز از قریه و قشلاق ، ده و دهکده بیرون نرفته ایم و احکام قانون را فدای این روابط نموده ایم.
باسپاس از شما بیننده های ارجمند و محترم سایت جام غور. آری ما به این مرض میسوزیم و دست و پا زده نمیتوانیم بخاطریکه تفنگ حاکم است تفنگ !!!