آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

کاریکاتور تفتیش صندوقهای انتخابات ریاست جمهوری

در تفتیش صندوقهای آرای انتخابات ریاست جمهوری ، ازدیاد پرسونل و افزایش حجم کار در زمان کم طبعاً دقت کار را کاهش می دهد ، باعث جنجالها و دعوی میگردد ، درگیری های لفظی و فزیکی را بار می آورد و این موضوع بیک معضله ملی تبدیل گردیده است . بنابرین روشی را باید انتخاب نمود که دران کار طور دقیق و منطقی اجرا گردد ، رای های پاک از ناپاک جدا شوند ،کارمندان متقلب تشخیص گردد و مردم همه جانبه در جریان قرار گیرند . جهت اجرای این معمول، یک طرح(؟) منطقی قرار ذیل پیشنهاد می گردد :
باید حجم کار روزانه تقلیل داده شود ، تعداد پرسونل کم گردد و افراد مهم از کار وارسی نمایند ، لهذا یک تیم کاری متشکل از رئیس کمیسیون انتخابات ، دو کاندید ریاست جمهوری با معاونین شان ، رئیس جمهور فعلی ، سرمنشی ملل متحد ، وزیر خارجۀ امریکا ، قاضی القضات مملکت ، رئیسان پارلمان ، دو ریش سفید ملی ، از هرتیم یکنفرکج بحث و دعوی جلاب تعین گردد ، اینها روزانه دور یک میز گرد بنشینند و فقط یک صندوق را تصفیه کنند ، همه جانبه بحث نمایند، دلهای خود را خالی کنند ، در آخر روز آرای پاک و ناپاک را از هم جدا نمایند و نتیجۀ کار روزانه را با یک فهرست دقیق سبز و سرخ از طریق تلویزیونها به اطلاع مردم برسانند. به این ترتیب روزانه یک صندق با حوصله مندی تصفیه شده میتواند . اگر تعداد صندقها را بیست و سه هزار فرض کنیم پس بعد از بیست و سه هزار روز کار طور دقیق و منطقی ختم می شود . چون یکسال مساوی 365 روز و 6 ساعت یعنی365.25 روز می باشد، با تقسیم نمودن 23000 صندوق بر365.25 روز ، مدت کار 62 سال بر آورد می گردد در نتیجه 62 سال بعد ، ما رئیس جمهور واقعی و منتخب خود را می شناسیم، تقلب کاران و خائنین ملی تشخیص می شوند ، در این میان برای پف کردن تلویزیون ها نیز مصروفیت لازم مساعد می گردد.

تو بی مهر و فلک همچون اجل بی رحم و من عاشق
مـرا با آرزوهــای دلــی مــن خـنـده مــی آید