آرشیف

2015-3-24

سجاد ساحل

کارگاه نقش پولیس در تأمین حقــوق بشر

 

 

کارگاه نقش پولیس در تأمین حقوق بشر

کارگاه نقش پولیس در تأمین حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق افغانستان دفتر ولایتی غور–بخش تعلیمات به همکاری بخش زنان این دفتر،  ورکشاپ سه روزه ای را تحت عنوان "نقش پولیس در تأمین حقوق بشر" برای  34 تن (10 نفر اناث و 24 تن ذکور) پولیس و افسران وصاحب منصبان قوماندانی امنیه ولایت غور درسالن آموزشی تعلیمات  قوماندانی امنیه به تاریخ 25 الی 27 حوت 1393 برگزار کرد.
 هدف از تدویر این ورکشاپ بالابردن سطح آگاهی پولیس از موضوعات عام حقوق بشری و حقوق مظنونین ومتهمین بود. زین العابدین" آزاد" آمر بخش حقوق بشر قوماندانی امنیه ولایت غور در افتتاح این کارگاه از همکاری های کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای آموزش حقوق بشر برای پولیس قوماندانی امنیه اظهار قدردانی نموده،  گفت: " این اولین کارگاه آموزشی حقوق بشر نیست که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر برای پولیس قوماندانی امنیه برگزار گردیده باشد.  کمیسیون کارگاه ها وجلسات زیادی آموزشی را برای پولیس در سال های قبل برگزار کرده است، که این کارگاه ها برای پولیس از اهمیت  خاص بر خوردار بوده و برای  پولیس لازم است تا دوره آموزشی تولی تعلیمی را سپری نموده و با قوانین مربوطه پولیس وکورس های حقوق بشر آشنای کامل پیدا کنند".
در طول این سه روز ورکشاپ،  موضوعات ذیل توسط معاون بخش تعلیمات ارائه گردید:
معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفاهیم وتاریخچه حقوق بشر، حقوق بشر در اسناد ملی وبین المللی، رابطه اسلام وحقوق بشر، اصول محاکمات عادلانه، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، عرف وعنعنات ناپسندیده در ارتباط با حقوق زنان و اطفال.
اشتراک کنندگان در موضوعات فوق فعالانه سهیم گردیدند. در این ورکشاپ، همکاری های زین العابدین" آزاد" آمر حقوق بشر قوماندانی امنیه ولایت غور، آقای عادلپور معاون بخش حقوق بشر قوماندانی امنیه و آمر بخش تعلیم وتربیه قوماندانی امنیه با بخش تعلیمات دفتر غور در هماهنگی ورکشاپ ، انتخاب اشتراک کنندگان از تمام بخش های قوماندانی، تدارک محل ورکشاپ وترغیب بیشتر اشتراک کنندگان به آموختن موضوعات محتوای ورکشاپ، قابل تقدیر بوده است.
یکی از چالش های بسیار عمده فراراه تطبیق قوانین، رعایت اصول حقوق بشر، حکومت داری خوب، توسعه ورشد متوازن در تمام ابعاد اجتماعی، عدم آگاهی درست مردم و نهاد های مجری قانون در قسمت میکانیزم های قانونی ورسمی در کشور می باشد. تا هنوز عرف وعنعنات فراتر از قانون مورد توجه اکثریت قرار دارد. تعداد از پولیس ما بیشتر باورمند به شکنجه کردن  مظنونین ومتهمین در امر ثبوت جرم و اجرای عدالت می باشد. هنوز به باور بعضی از مردم کمیسیون از مجرمین حمایت می کند. به باور بعضی ها دختران وزنان هوسباز از خانه های شان به این دلیل فرار می کنند که کمیسیون مستقل حقوق بشر از آنها حمایت می کند. بدون اینکه توجه داشته باشد که ریشه فرار، در ظلم،  بی عدالتی، خشونت در خوانواده ها و به کارگیری عرف وعنعنات نا پسندیده  به عوض راهکارهای درست دینی واخلاقی است.  کمیسیون مستقل حقوق بشر نه مانند مردم عامه پیش داوری می کند ونه حکم جرم، بیگناهی یا آزادی کسی را صادر میکند. کمیسیون از روند  رسیدگی به قضایا مطابق  قوانین نافذه کشور نظارت کرده و خواهان تحقق عدالت و ریشه کن شدن فرهنگ معافیت می باشد.  
 در ورکشاپ مذکور به سؤالات اشتراک کنندگان پاسخ وتوضیحات لازم ارائه گردیده و قناعت آنها حاصل گردید. در نتیجه تحلیل فورمه های ارزیابی اشتراک کنندگان دیده می شود که،  در ختم ورکشاپ سطح آگاهی اشتراک کنندگان نسبت به قبل افزایش یافته و به سؤالات جواب بهتر از آغاز ارائه داده اند. در این فورمه ها اشتراک کنندگان ورکشاپ را مفید ارزیابی نموده و از کمیسیون اعلان حمایت کرده اند. همچنان در ختم ورکشاپ همگی ابراز داشتند که این ورکشاپ برای ما بسیار آموزنده بود، که در نتیجه آن تغیرات در دیدگاه وافکار ما نسبت به حقوق بشر وارد آمد. ما متعهد می شویم که حقوق بشر را رعایت وآموخته های خود را به دیگران انتقال دهیم. این ورکشاپ توسط تلویزیون ملی غور پوشش خبری داده شده و از طریق آن به نشر رسید . آقای پیمان مشاور حقوقی قوماندانی امنیه به نمایندگی از اشتراک کنندگان ذکور و خانم کشور به نمایندگی از اشتراک کنندگان اناث، در مصاحبه با تلویزیون ملی غور ، این ورکشاپ را بسیار مفید خوانده و گفتند که ما در طول این سه روز موضوعات اساسی حقوق بشر را که لازمه طبیعت انسانی است ورعایت آن ضامن سعادت همه افراد جامعه میگردد، آموختیم  و این یاد داشت های خود را به دیگران نیز انتقال میدهیم.
در ختم ورکشاپ تقدیرنامه های  از طرف قوماندانی امنیه ولایت غور، توسط آمر بخش حقوق بشر و آمر بخش تعلیم وتربیه قوماندانی امنیه ولایت غور،  به معاون بخش تعلیمات و مسؤل بخش زنان این دفتر که با بخش تعلیمات همکاری داشتند اهداء گردید.
پایان
گزارش از:  سجاد ساحل