آرشیف

2016-8-14

سجاد ساحل

کارگاه سه روزه آموزشی با ارگانهای عدلی و قضایی و ارگان های ذیربط در ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور

از آنجائیکه حقوق بشری یکسان، اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان شناخته شده است و این حقوق  اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود .  از طرف دیگر دولت مکلف به تأمین این حقوق است. ارگانهای عدلی و قضایی یک بخش مهم از نظام حقوقی است که نقش تضمین کنندۀ را در دسترسی شهروندان به این حقوق و آزادی های اساسی شان دارند.
بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور مطابق با برنامه عمل  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه سه روزۀ آموزشی حقوق بشری را  با اشتراک 30 تن(26 مرد و 4 زن) اعضای ارگان های عدلی و قضایی (محکمه، ثارنوالی و پولیس جنایی) مدیریت حقوق، علما و مساعدین حقوقی و کارمندان معارف در ولسوالی لعل و سر جنگل  از تاریخ 11 الی 13 اسد در مرکز لعل تدویر نمود.
کارگاه با تلاوت ایات از کلام الله شریف آغاز یافته و بعد آقای هاشمی ثارنوال ولسوالی لعل و سر جنگل در ابتدای این برنامه صحبت کردند. آقای هاشمی گفت: " ما از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کارمندان این کمیسیون( با ذکر اسامی کارمند بخش تعلیمات و سایر همکاران بخش های پروگرامی) که راه پر از مخاطره و مخوف را سپری نموده اند تا این کارگاه سه روزه را برای ارتقای سطح آگاهی نهاد های عدلی و قضایی و نهاد های ذیربط در سطح ولسوالی لعل بر گزار نمایند." وی افزود: امید ما این است که از این کارگاه بهرۀ عالی برده شود،  تا در عرصه های کاری ما یک راه گشای خوب برای اعمال حاکمیت قانون و تأمین عدالت باشد".
در این کاره گاه سه روزه موضوعات ذیل ارائه گردید:
مفهوم و مصادیق حقوق بشر ، میکانیزم های بین المللی حقوق بشر، ضمانت های حقوق بشر در قانون اساسی واسناد بین المللی، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اختطاف و قاچاق انسان، ازدواج های زیر سن توسط معاون بخش تعلیمات و پروسیجر دوسیه قضایی از ابتدای گرفتاری الی محکومیت، توسط ثارنوال هاشیمی ثارنوال ولسوالی لعل و سر جنگل و مدارک اثباتیه جرم و موازین محاکمه عادلانه توسط مبارکشاه شیرزاد مسؤل بخش نظارت و بررسی در این کارگاه سه روزه ارائه گردید.
در کارگاه سه روزه یاد شده سهم گیری اشتراک کنندگان وسیع بوده و همه اشتراک کنندگان حتی علمای دارالعلوم که اشتراک کننده این گارها بودند به اساس تبادله افکارو سهم گیری فعال اندیشه های حقوق بشری را از خود شان بروز دادند و راه های مختلفی را در مورد مبارزه با پدیده های ضد حقوق بشری ، عرف و عنعنات نا پسند چون ازدواج های زیر سن، مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان و حاکمیت قانون بیان داشتند. بر علاوه  اشتراک کنندگان کارگاه انتقال مفاهیم ورکشاپ را از طریق این اشتراک کنندگان به دیگران تأکید داشتند.
در ختم کارگاه نیز  ثارنوال هاشمی، معاذالله  مدیر حقوق ولسوالی لعل و انصاری مدرس مدرسه ثامن الائمه صحبت کردند و به نمایندگی از تمام اشتراک کنندگان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقدیر نمودند. آنها این کارگاه را در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری مؤثر خوانده و بر علاوه تأکید داشتند که در تعداد  روز های کارگاه ها اضافه شود و مانند این، کارگاه های در اطراف ولسوالی لعل چون ساحه تلخک، کرمان، سر جنگل و قزل و گرماب با طبقات مختلف مردم برگزار گردد. آنها می گفتند ولسوالی لعل یک ولسوالی محروم و  دور افتاده  بوده و از نظر مساحت نیز وسعت زیادی داشته که اکثر مردم از حقوق انسانی شان بیخبرند.

پایان
سجاد ساحل

کارگاه سه روزه آموزشی با ارگانهای عدلی و قضایی و ارگان های ذیربط در ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور

کارگاه سه روزه آموزشی با ارگانهای عدلی و قضایی و ارگان های ذیربط در ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور

کارگاه سه روزه آموزشی با ارگانهای عدلی و قضایی و ارگان های ذیربط در ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور