آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

کارگاه باز نگری برنامه عمل سال 2013 یونیسیف در ولایت غور

به همکاری دفتر یونیسف (UNICEF) ودفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ ورکشاپ بازنگری برنامه عمل دفتریونیسف دایرشد.
در این کارگاه دو روزه تعداد 35 نفر به نمایندگی از ریاستهای معارف، اقتصاد ، صحت عامه،انکشاف دهات ، آمریت سواد آموزی ،عدلیه، کار وامور اجتماعی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر، و مؤسسات UNICEF,CRS, ACTDاشتراک نموده بودند.
در روز اول ورکشاپ 4 نفر از کارمندان ارشد یونیسف پلان کاری شان را در سال 2013 در ولایت غور مرور نمودند . اعمار 8 باب مکتب ، تطبیق برنامه واکسیناسیون برای اطفال ، حمایت وانکشاف حقوق طفل از طریق جلسه سیپن ، اگاهی دهی عامه درمورد حقوق اطفال از جمله دست اوردهای این سازمان بین المللی عنوان شد.
در روز دوم اشتراک کنندگان به چهار گروپ تعلیم وتربیه ، صحت وتغذی ، محافظت اطفال ،مراقبت بهداشتی و آب آشامیدنی صحی برای اطفال تقسیم شدند. هر گروپ پیشنهادات مربوطه شان را ارائه نمودند.
قرار است درسال 2014(1393) براساس پیشنهادات این ورکشا پ تعداد 8 باب مکتب از بودجه یونیسف در ولایت غور ساخته شود. تعدادی چاه آب اشامیدنی برای مکاتب حفر گردد، برنامه های اگاهی دهی عامه درمورد حقوق اطفال از طریق برگزاری ورکشاپها ،جلسات ورسانه ها تطبیق شود.همچنین کورسهای تسریعی ، مکاتب دهاتی درقریه های دوردست و کورس های سواد اموزی درقریه جات ایجادشود .همچنین قرار است برنامه های محافظوی برای اطفال در معرض خطر، کار گر واطفال معلول تطبیق شود.