آرشیف

2017-9-13

محمد دین محبت انوری

کارمند شایسته و مبتکر

هنوز خستگی وسنگینی فشار کار برنامه همبستگی ملی از شانه های ما دور نشده بود که مرحله تطبیق  برنامه میثاق شهروندی به مرحله اجرا درآمد.
دفترما یک حلقه کوچک ومتفق از همکاران است که همه بشکل مشترک کارمیکنیم وصمیمت وهمکاری بین ما جای خودرا باز کرده است. هرکدام ما در بخش کاری  خود رسیده ومتخصص گردیده اند فشار کار متداوم وتنوع درکار هریک ما را آب دیده نموده ودرعرصه کارها استاد ساخته است.ازسالیان قبل در دفترما کارمندان بخش مالی آمده وپس رفتند ولی مانند این مرد کمتر کسی را سراغ داریم که پرکار وپرتلاش بوده باشد او با آمدنش چهره وسیمای درونی دفتر را تغییر داد. نظم ودسپلین ومقررات اداری ومالی برقرار شد نظافت وپاکی دفتر نسبت به گذشته خیلی خوبترشده وهر روز شاهد یک ابتکار برای سهولت وامکانات بودیم او مردی  نیکو،پاک نفس،صادق ودلسوز بود برخورد صمیمی واخلاق خوب داشت با همکاران ومراجعبن به چهره خندان صحبت میکرد خودش آنچنان شوق وعلاق کار داشت که پیش ازپیش برای اجرای کارهای بخش مالی واداری پلان میساخت وفکر میکرد.این همکار ما ابتکارات وتحولات را که درمدت کم بوجود آورد درمدت سیزده سال گذشته ندیده بودیم برای دفتر وهمکاران تمام امکانات وسهولت هارا بوجود آورد که حتی تمام مارا متوجه فغالیت وتلاش خود کرده بود. باوجودیکه در گذشته ها مشکلات ونواقص درکارمالی وجود داشت اما با آمدن وی تمام مشکلات وکمبودی های گذشته نیز برطرف شد واسناد ومدارک بشکل منظم ترتیب وتهیه گردید او شخصی بود عاشق کار وخدمت به وطن احساس خدمت وپشت کارش مرا حیران نموده بود زمانی ما هم خودرا کارکن وفعال میدانستیم اما درنزد او همه ما بیکاره معلوم میشدیم  او شب روز مشغول کار دفتر بود برعلاوه کار دفتری درکارهای سرسبزی وتنظیم کارگاردها ودریور ها نیزسهم فعال داشت. او از حال هرکارمند باخبربود واز شعبه ها دیدن مینمود که چه چیز کمبود دارند. از اثر سعی وتلاش وی برای اولین بار برای دفتر ما یخچال وفیلتر آب خریداری شده وهمچنان برای تمام شعبات قرطاسیه قلم .قلم دانی وتلفون لینی بین شعبات وساعت های دیواری خریداری شده ونصب گردیده است.وهمچنان او تلاش داشت که تمام کمبودهای وسایل ولسوالی هارا نیز اکمال نماید درحالیکه تمام ضروریات وامکانات دفاتر ولسوالی هارا آماده کرده بود. ازقبیل موتر، دفتر، کمپیوتر،قرطاسیه باب فرش وانترنت وهمه وسایل فعلا برای دفاتر ولسوالی آماده است او مردی بود که همه چیز را در ذهن خود جای داده بود ومیدانست باید چه بکند.
باوجودیکه ازمدت کارش دردفتر میثاق شهروندی اضافه از شش ماه نگذشته بود اما کارهای کرد که در طول ده سال گذشه کسی انجام نداده بود ودرفکرش هم نمیگشت که باید بکند به نظرمن او کارمند استثنای وشایسته بود که کارکرد وی قابل ستایش وقدراست.
من به نماینده گی ازتمام همکاران ام از کار وفعالیت وی سپاس وتقدیرمینمایم وبرایش صحت وموفقیت های بیشتر در عرصه کاری خواهانم.
 
غلام حسین حیدری
غلام حسین حیدری
 

عکس از لحظه آخری خدا حافظی با همکار خوب ما غلام حسین حیدری مدیرمالی دفتر میثاق شهروندی غور
عکس از لحظه آخری خدا حافظی با همکار خوب ما غلام حسین حیدری مدیرمالی دفتر میثاق شهروندی غور

اینک بیوگرافی وی را درزیر نشرمیکنم:
غلام حسین حیدری فرزند جمعه خان باشنده اصلی مرکز ولایت سرپل میباشد ودرسال 1358 درآن ولایت چشم بدنیا گشوده وتا صنف دوازدهم مکتب  را در شهرمشهد ایران خوانده است واز سال 1378الی حمل 1396 کارمند دربخش های مختلف موسسات بین المللی  وخارجی کارکرده وی در برنامه ملی میثاق شهروندی از اول حمل 1396 الی 20 سنبله 1396 بحیث مسولی مالی دفتر ولایتی میثاق شهروندی کارکرده ودرین اواخر به نسبت مشکلات فامیلی به حیث مسول مالی دفتر میثاق شهروندی ولایت فاریاب تبدیل گردیده است.

پایان
محمددین محبت انوری
شهرفیروزکوه
سنبله 1396