X

آرشیف

کارزار معادلات و معاملات جادویی احادیث عربی و مدارس ابزاریِ افغان انگلیس

 

ادامه دارد و شمع کُشی! 
پروژه جهاد افغانی برای ساختمانِ اسلام ناب افغانی ادامه دارد.

 

حالا دیگر، پداران دلسوز پروژه جهاد افغانی، با مهندسان و معماران ماهر اسلام شناس شان ، مهمانهای معتبر و صدر نشین خانه ما اند و سوغات های تازه – جمع بندی شده ای دارند بما و باز هم و به ادامه گذشته ها، از نام خدا و برای خدمت به دین اسلام و هشیار ساختن مردم مسلمان ما:

تار نمای خبری استعماری انگلیس، خبر تازه ای دارد به ما از فعالیت مدرسه آموزش اسلامی برای تربیت دختر ها و زن های جوان کشور . گوئی، او هوای تازه ای و از آسمان دیگری آرد به ما؛ گوئی، انگلیس ها و دموکراسی سازان "سیا" اندیش غربی، بی خبرند و "بی بی سی" ی بی غرض انگلیس و خبر نگار مهربانش به ما و به اسلام، این مخزن تربیه گر مخرب ترین و ثقیل ترین بمب افگن و تهیه ساز تلخ ترین زهر را برای ما، کشف کرده باشد. بی بی سی، با لفاظی های انتحار مأبانه خود میگوید : " اشرف المدارس و دختران سیاه پوش با افکار تند روانه اسلامی …… و … شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت روزهای مادر، معلم، سال نو، تولد و نیز کار های زنان در بیرون از منزل را حرام میدانند و …" . «افکار تند روانه اسلامی» ؛ یعنی، بی بی سی، معتقد است و پیکش دارد به خواننده اش که این مدرسه و این اندیشه و این تربیه ، اسلامی اند (!)، ولی تند روانه… و هیچ انتقادی و تقبیحی از جانب و زبان خود به این مدرسه و به این علم و دین آموزی اش ندارد و از نام ارزش های انسانی و تمدن بشری، سخنی نمی آرد و فقط میگوید که در بیرون از این مدرسه، نگرانی های و جود دارد و … و فلان ملا- مفتیِ افغان چه میگوید و فلان شهروند زن چه گفته و بس. 
و اما، ای قوم بر باد رفته! اینگونه مدارس، از جملۀ همان واحد های بیشمار و رنگارنگِ مراکز و انستیتوت های کهن سال و مجرب تربیه و تهیه ابزار جهاد تاریک با روشنیست. اینگونه مدارس، کلیدی ترین اجزاء ستونی و حتمیِ معادلات استعمار انگلیس و ابزار جهل پرور افغانی اش در خانه ماست. تنها، با وجود و فعالیت این جزء، حاصل معادله استعمار ، همیشه "مثبت لا یتناهیست". و جود و فعالیت این مدارس، تامین کنندهِ اصلیِ حاصل دلخواه معادله سازان و معامله گران از معادلات و معاملات استعماریِ شان بوده، به درازی چندین دهه و خواهد بود در آینده. با یقین کامل، بدون موجودیت و فعالیت اینگونه مدارس، حاصل معادلات آنها، "منفی لایتناهی" می بود و ما آزاد از دام این طلسم بافته شده از جعل استعمار گر و جهل استعمار شونده. به عبارهِ دیگر؛ این مدارس، فقط صفحه نو، از فصل جدید همان کتاب سنگین و پُر ضخامت داستان های قهرمان سازی و تربیۀ ابزار بی مغز و بی احساس برای جهاد مقدس انگلیسی- پنجابی – افغانی بخاطر مبارزه و کارزار انتحاری و خاموش کردن هر نوع روشنی و حتا، علامت آن در ماتم سرای ما است. اینست روی و یا سطح دیگری از "فورم" چند ضلعی و یا چند سطحی و یا از سکه چند رویه ای دموکراسی استعمار! این رُویَش، خیلی زهر آلود و خیلی خطر ناک و خیلی هم ویران ساز است؛ ویرانگر تر از هر گونه بمب زروی ! این " جعل المدارس" های سهامی و مشترک المنافع آنها، مکتبِ نو تولدی نیست و نه هم، نو آمده در خانۀ تاریک ما. اگر دیروز، این مدارس از طراحی لندن و از طریق و واسطه دیوبند و محصولات ابزاری اش و از راه و دروازۀ خصم پرور، دیورند و بوسیله "شتر" های آلوده به خشمِ افغانی اش، وارد خانۀ جهل پرور ما می شدند و کلهِ پسر ها را هدف داشته و تیر اندازی میکردند؛ امروز، حتا طراحان فساد و انتحار و ابزار جعل کارش در خانه ویرانه از عقل و انسانیت ما، نشسته اند، مدرسه میسازند و حکم میرانند و چون امروز خود را با پدیده جدیدی روبرو می بینند و او، حرکت و بیداری بی سابقه زن ها (مادر) در خانه ماست و برای این جعل کارانِ خیلی بیرحم ، زن – مادر های شمع بدست در خانه ما ، غیر قابل تحمل است. چون زن، مادر است و تأثیرات شمع دست او بر روشنی سازی روان جامعه، خیلی قوی تر و مؤثر تر از تأثیر مرد هاست و شیطان های حاکم میدانند که این پدیدهِ بیداری زن ها، فرایند بیرون رفت جامعه بد بخت ما را از تاریکی و از دام جهنمی عنعنوی جعل آنها، جریان می دهد و سرعت این روند را تند می سازد و جانب روشنی می برد؛ پس امروز، توجه بخصوص شکاریِ شان را جانب کلهِ زن های بی سواد ما ساخته و تیر این مدارس جهنمی را بیشتر به مغز آنها، روان دارند تا اگر هر شمعی نمودار شود، خاموشش کرده باشند و کندن کاری و گنده افروزی کنند. آنها بسیار هشیارانه، عمر هاست که مذهب سازی دارند در دین اسلام و تردیدی نخواهد بود که به ترتیب گذشته ها، اینگونه مدارس، فردا از نام کدام مذهبِ نو ساخته شده ای، قد بالا کنند برای تربیه مادرِ مجاهد، زن مجاهد و دختر مجاهد. والله، بسیار ظالم اند این شیطان های خیلی مکار ! خدا بحال ما رحم کند که به گفتۀ صاحبدلی: « به دردی مبتلا گشتیم که درمانش نمیدانیم *** به دریایی در افتادیم که پایانش نمی بینیم" . شاید، خدا را حیران داریم با چنین مسلمان بودن مان؟! – از یک روی خود با شیطان محسوس و حاکم خانه ما ، هم کاسه ایم و از روی دیگر خود، " رادیو شنیدن و تلویزیون و عکس و …. و … حرام است" را به اولاد خود می آموزانیم ؛ یعنی انسان بودن و انسانیت روشنی را ممنوع قرار می دهیم برای بندگان مظلوم و زیر پا افتاده خدا! آیا نمیدانیم که چنین نیست در اسلام؟ بیائیم بیدار شویم ازین خواب مرگ آور؛ بیائیم برآئیم از کج پنداری ها؛ بس است درد و بس است جهاد برای خون ریزی و بس است به کجراهی رفتن و در گمراهی زیستن! باور کنیم، تا زمانیکه ملای برادرم برای رهنمائی مردمش از کتاب مقدس اسلام استفاده نکند و فرمایشات منابع شیخ های عربی و نهاد های تربیتی – افسون گریِ خصمستان تاریخ (دور و پیش مرز دیورند ) را سرمشق عمل خود داشته باشد و تا زمانیکه رئیس ها و رهبریِ دولت ما، مورد قبول عاملین و طراحان فرقه های مذهبی باشند، چنین مدارسی در خانه ما مغز پرانی خواهند داشت و گمراه چرانی! اما، چطور و چرا باید تحمل کرد؟ ای ملا و ای مولوی و ای مو لانای بینا و عزیز کشور، اگر نیستی رباط دیگرانِ اسلام نما و اگر صادقی به اسلام و انسانیت و شرافت و به کرامت انسانی، چرا خاموشی و نداری صدا ؟ چرا خاموشی ای برادر ، ای متدین واقعی؟ ای قوم بیخود، کجاست صدای صداقتت به اسلام و به میهنت؛ در چیست سربلندی ات و کجاست فتوای شرعی ات؟ کجــائی ای افغان و ای افغانستانی،ای قهرمان و سربلند؛ ای دانشمند و ای قاضی و ای روشنفکر و ای آگاه کشور، اگر هستی چنینی و نه اِی رباط کسی، چرا خموشی و نداری زبان؟؟؟
در تارنمای استعمار گران، ببینید و بخوانید که در "اشرف المدارس" های سهامی عربی- انگلیسی- پنجابی – افغانی، چگونه و چقدر بی رحمانه، مغز های دختران جوان ما و حال و آینده مارا به دست نفرت بارِ باد خشمگین احادیث جادویی شان می پرانند . شاید میخواهند جبهه جدیدی برای جهاد جدیدی، آماده کنند!!! آنها بسیار هشیارانه، عمر هاست که مذهب سازی دارند و فرقه بندی در دین اسلام و تردیدی نخواهد بود که به ترتیب گذشته ها، اینگونه مدارس، فردا از نام کدام مذهبِ نو ساخته شده ای، قد بالا کنند برای تربیه مادر مجاهد، زن مجاهد و دختر مجاهد.بیاد داریم ، از هیچ کجا، طالب های را بپا کردند برای سرکوبیِ احزاب پانزده گانه اسلامی و بعد، همه با هم برای اسلام جنگیدند و یکدیگر را کشتند از نام خدا و دین اسلام و حالا با دشمنان اسلام ، بیشتر دوست و همراه اند نسبت به رقیب و ….. ! آن طراحان و این ابزار شان، جامه حیثیت و شرافت انسانیِ ما و اسلام را پاره پاره دارند و تَن و و جود را نحیف و رنگ زرد. این، چه حالیست و چقدر دردناک ؟!
بسیار خوب و بجا و به موقع خواهد بود، اگر خبر نگار محترم "جام غور" ، گفت و شنود (مصاحبه ) ی میداشت در ارتباط به "اشرف المدارس" و درس و تعلیمش، با برادر بزرگوار غوریِ ما، عالم بینای دینی – مفتیِ محترم ابوالفیض بشری، برای نیکی و خدمت به دین و روشنی مردم ما.

‮افغانستان‬ – ‭BBC ‮فارسی‬ – ‮دختران افغان در اشرف‌المدارس چه می‌آموزند؟‬
www.bbc.co.uk
بی‌بی‌سی دریافته که در شمال افغانستان، نسل تازه‌ای از دختران جوان ظهور کرده‌اند که شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت روزهایی…

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.