آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

کارزار معادلات و معاملات جادویی احادیث عربی و مدارس ابزاریِ افغان انگلیس

 

ادامه دارد و شمع کُشی! 
پروژه جهاد افغانی برای ساختمانِ اسلام ناب افغانی ادامه دارد.

 

حالا دیگر، پداران دلسوز پروژه جهاد افغانی، با مهندسان و معماران ماهر اسلام شناس شان ، مهمانهای معتبر و صدر نشین خانه ما اند و سوغات های تازه – جمع بندی شده ای دارند بما و باز هم و به ادامه گذشته ها، از نام خدا و برای خدمت به دین اسلام و هشیار ساختن مردم مسلمان ما:

تار نمای خبری استعماری انگلیس، خبر تازه ای دارد به ما از فعالیت مدرسه آموزش اسلامی برای تربیت دختر ها و زن های جوان کشور . گوئی، او هوای تازه ای و از آسمان دیگری آرد به ما؛ گوئی، انگلیس ها و دموکراسی سازان "سیا" اندیش غربی، بی خبرند و "بی بی سی" ی بی غرض انگلیس و خبر نگار مهربانش به ما و به اسلام، این مخزن تربیه گر مخرب ترین و ثقیل ترین بمب افگن و تهیه ساز تلخ ترین زهر را برای ما، کشف کرده باشد. بی بی سی، با لفاظی های انتحار مأبانه خود میگوید : " اشرف المدارس و دختران سیاه پوش با افکار تند روانه اسلامی …… و … شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت روزهای مادر، معلم، سال نو، تولد و نیز کار های زنان در بیرون از منزل را حرام میدانند و …" . «افکار تند روانه اسلامی» ؛ یعنی، بی بی سی، معتقد است و پیکش دارد به خواننده اش که این مدرسه و این اندیشه و این تربیه ، اسلامی اند (!)، ولی تند روانه… و هیچ انتقادی و تقبیحی از جانب و زبان خود به این مدرسه و به این علم و دین آموزی اش ندارد و از نام ارزش های انسانی و تمدن بشری، سخنی نمی آرد و فقط میگوید که در بیرون از این مدرسه، نگرانی های و جود دارد و … و فلان ملا- مفتیِ افغان چه میگوید و فلان شهروند زن چه گفته و بس. 
و اما، ای قوم بر باد رفته! اینگونه مدارس، از جملۀ همان واحد های بیشمار و رنگارنگِ مراکز و انستیتوت های کهن سال و مجرب تربیه و تهیه ابزار جهاد تاریک با روشنیست. اینگونه مدارس، کلیدی ترین اجزاء ستونی و حتمیِ معادلات استعمار انگلیس و ابزار جهل پرور افغانی اش در خانه ماست. تنها، با وجود و فعالیت این جزء، حاصل معادله استعمار ، همیشه "مثبت لا یتناهیست". و جود و فعالیت این مدارس، تامین کنندهِ اصلیِ حاصل دلخواه معادله سازان و معامله گران از معادلات و معاملات استعماریِ شان بوده، به درازی چندین دهه و خواهد بود در آینده. با یقین کامل، بدون موجودیت و فعالیت اینگونه مدارس، حاصل معادلات آنها، "منفی لایتناهی" می بود و ما آزاد از دام این طلسم بافته شده از جعل استعمار گر و جهل استعمار شونده. به عبارهِ دیگر؛ این مدارس، فقط صفحه نو، از فصل جدید همان کتاب سنگین و پُر ضخامت داستان های قهرمان سازی و تربیۀ ابزار بی مغز و بی احساس برای جهاد مقدس انگلیسی- پنجابی – افغانی بخاطر مبارزه و کارزار انتحاری و خاموش کردن هر نوع روشنی و حتا، علامت آن در ماتم سرای ما است. اینست روی و یا سطح دیگری از "فورم" چند ضلعی و یا چند سطحی و یا از سکه چند رویه ای دموکراسی استعمار! این رُویَش، خیلی زهر آلود و خیلی خطر ناک و خیلی هم ویران ساز است؛ ویرانگر تر از هر گونه بمب زروی ! این " جعل المدارس" های سهامی و مشترک المنافع آنها، مکتبِ نو تولدی نیست و نه هم، نو آمده در خانۀ تاریک ما. اگر دیروز، این مدارس از طراحی لندن و از طریق و واسطه دیوبند و محصولات ابزاری اش و از راه و دروازۀ خصم پرور، دیورند و بوسیله "شتر" های آلوده به خشمِ افغانی اش، وارد خانۀ جهل پرور ما می شدند و کلهِ پسر ها را هدف داشته و تیر اندازی میکردند؛ امروز، حتا طراحان فساد و انتحار و ابزار جعل کارش در خانه ویرانه از عقل و انسانیت ما، نشسته اند، مدرسه میسازند و حکم میرانند و چون امروز خود را با پدیده جدیدی روبرو می بینند و او، حرکت و بیداری بی سابقه زن ها (مادر) در خانه ماست و برای این جعل کارانِ خیلی بیرحم ، زن – مادر های شمع بدست در خانه ما ، غیر قابل تحمل است. چون زن، مادر است و تأثیرات شمع دست او بر روشنی سازی روان جامعه، خیلی قوی تر و مؤثر تر از تأثیر مرد هاست و شیطان های حاکم میدانند که این پدیدهِ بیداری زن ها، فرایند بیرون رفت جامعه بد بخت ما را از تاریکی و از دام جهنمی عنعنوی جعل آنها، جریان می دهد و سرعت این روند را تند می سازد و جانب روشنی می برد؛ پس امروز، توجه بخصوص شکاریِ شان را جانب کلهِ زن های بی سواد ما ساخته و تیر این مدارس جهنمی را بیشتر به مغز آنها، روان دارند تا اگر هر شمعی نمودار شود، خاموشش کرده باشند و کندن کاری و گنده افروزی کنند. آنها بسیار هشیارانه، عمر هاست که مذهب سازی دارند در دین اسلام و تردیدی نخواهد بود که به ترتیب گذشته ها، اینگونه مدارس، فردا از نام کدام مذهبِ نو ساخته شده ای، قد بالا کنند برای تربیه مادرِ مجاهد، زن مجاهد و دختر مجاهد. والله، بسیار ظالم اند این شیطان های خیلی مکار ! خدا بحال ما رحم کند که به گفتۀ صاحبدلی: « به دردی مبتلا گشتیم که درمانش نمیدانیم *** به دریایی در افتادیم که پایانش نمی بینیم" . شاید، خدا را حیران داریم با چنین مسلمان بودن مان؟! – از یک روی خود با شیطان محسوس و حاکم خانه ما ، هم کاسه ایم و از روی دیگر خود، " رادیو شنیدن و تلویزیون و عکس و …. و … حرام است" را به اولاد خود می آموزانیم ؛ یعنی انسان بودن و انسانیت روشنی را ممنوع قرار می دهیم برای بندگان مظلوم و زیر پا افتاده خدا! آیا نمیدانیم که چنین نیست در اسلام؟ بیائیم بیدار شویم ازین خواب مرگ آور؛ بیائیم برآئیم از کج پنداری ها؛ بس است درد و بس است جهاد برای خون ریزی و بس است به کجراهی رفتن و در گمراهی زیستن! باور کنیم، تا زمانیکه ملای برادرم برای رهنمائی مردمش از کتاب مقدس اسلام استفاده نکند و فرمایشات منابع شیخ های عربی و نهاد های تربیتی – افسون گریِ خصمستان تاریخ (دور و پیش مرز دیورند ) را سرمشق عمل خود داشته باشد و تا زمانیکه رئیس ها و رهبریِ دولت ما، مورد قبول عاملین و طراحان فرقه های مذهبی باشند، چنین مدارسی در خانه ما مغز پرانی خواهند داشت و گمراه چرانی! اما، چطور و چرا باید تحمل کرد؟ ای ملا و ای مولوی و ای مو لانای بینا و عزیز کشور، اگر نیستی رباط دیگرانِ اسلام نما و اگر صادقی به اسلام و انسانیت و شرافت و به کرامت انسانی، چرا خاموشی و نداری صدا ؟ چرا خاموشی ای برادر ، ای متدین واقعی؟ ای قوم بیخود، کجاست صدای صداقتت به اسلام و به میهنت؛ در چیست سربلندی ات و کجاست فتوای شرعی ات؟ کجــائی ای افغان و ای افغانستانی،ای قهرمان و سربلند؛ ای دانشمند و ای قاضی و ای روشنفکر و ای آگاه کشور، اگر هستی چنینی و نه اِی رباط کسی، چرا خموشی و نداری زبان؟؟؟
در تارنمای استعمار گران، ببینید و بخوانید که در "اشرف المدارس" های سهامی عربی- انگلیسی- پنجابی – افغانی، چگونه و چقدر بی رحمانه، مغز های دختران جوان ما و حال و آینده مارا به دست نفرت بارِ باد خشمگین احادیث جادویی شان می پرانند . شاید میخواهند جبهه جدیدی برای جهاد جدیدی، آماده کنند!!! آنها بسیار هشیارانه، عمر هاست که مذهب سازی دارند و فرقه بندی در دین اسلام و تردیدی نخواهد بود که به ترتیب گذشته ها، اینگونه مدارس، فردا از نام کدام مذهبِ نو ساخته شده ای، قد بالا کنند برای تربیه مادر مجاهد، زن مجاهد و دختر مجاهد.بیاد داریم ، از هیچ کجا، طالب های را بپا کردند برای سرکوبیِ احزاب پانزده گانه اسلامی و بعد، همه با هم برای اسلام جنگیدند و یکدیگر را کشتند از نام خدا و دین اسلام و حالا با دشمنان اسلام ، بیشتر دوست و همراه اند نسبت به رقیب و ….. ! آن طراحان و این ابزار شان، جامه حیثیت و شرافت انسانیِ ما و اسلام را پاره پاره دارند و تَن و و جود را نحیف و رنگ زرد. این، چه حالیست و چقدر دردناک ؟!
بسیار خوب و بجا و به موقع خواهد بود، اگر خبر نگار محترم "جام غور" ، گفت و شنود (مصاحبه ) ی میداشت در ارتباط به "اشرف المدارس" و درس و تعلیمش، با برادر بزرگوار غوریِ ما، عالم بینای دینی – مفتیِ محترم ابوالفیض بشری، برای نیکی و خدمت به دین و روشنی مردم ما.

‮افغانستان‬ – ‭BBC ‮فارسی‬ – ‮دختران افغان در اشرف‌المدارس چه می‌آموزند؟‬
www.bbc.co.uk
بی‌بی‌سی دریافته که در شمال افغانستان، نسل تازه‌ای از دختران جوان ظهور کرده‌اند که شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت روزهایی…