آرشیف

2018-11-4

استاد فضل الحق فایق

#کابوس

ازین کابوس ازین وحشت, عبور زندگی سرداست
شکسته می‌شود حرمت, غرور زندگی سرداست

مبر شعر تمنایش به بازار سیاست, ها!
که در مغز سیاسی‌ها شعور زندگی سرداست

دماسنج و هواگردان ز گرمای تنش سوزد
هجوم باد و بارانست و نور زندگی سرداست

ازین شهر که بام آسمانش درد می‌بارد
دگر هر شور و شادی در سرور زندگی سرداست

فضای هم‌دلی بشکست و راز هم‌صدایی رفت
میان جمع, تنهایی! حضور زندگی سرداست

دگر نانی به خوردی مردم ما پخته نتوان کرد
گرفته دود و خاکستر تنور زندگی سرداست

فایق
شهرفیروزکوه-غور
۱۲ عقرب ۱۳۹۷