آرشیف

2015-1-27

علم عبدالقدیر

کابوس داعش

علماء  ومشا ئخ عهد قدیم گفته اند که در هر صد سال یک مجدد ظهور میکند تا به تن خوابیده امت اسلامی روح  بیداری بدمد.ویا بحدیث تکیه میکنند که در سنن ابو داود آمده(ٰن الله یبعث لهذه الامة علی رأس کل مائه من یجدد لها دینها) اما حالا از تقدیرات الهی  نسبت رشد روز افزون فساد وفریب  بجای صد سال  در هر ده سال وکمتر از آن مجددین به نامهای لشکر جنگوی و طیبهُ  و  ابو سیاف ؛طالبان ؛ الشباب؛ بوکو حرام ؛ واخیرا داعش  که به صفت یک کابوس هولناک ظهور کرده پا بر گلوی امت اسلامی گذاشته مرد وزن را یکسان بخواب مرگ  فرو می برند.  بحث پیرامون عوامل وانگیزه های ظهور و عملکرد همه  این گروها از حوصله نوشته بیرون است اما از آنجائیکه  داعش  مانند  مانند التحریر  ادعای جهانگیری وجهان شمولی دارد ونقل محافل ومجالس فرهنگی سیاسی روز است لازم دیدم چند سطری به ارتباط  ما هیت وعملکرد داعش  وآینده آن به رشته تحریر در آورم.
جوانه ها وعناصر داعش: اینکه داعش چیست وچگونه بوجود آمده به فلسفه وجودی گروپ های تندرو باورمندم که فشار؛ اختناق و استبداد با عث ایجاد گروه های متعصب عقده مند وسختگیر میشود وداعش هم تحت همین شرائط بوجود آمده.لذا میتوان گفت که عامل اصلی فلسفه وجودی داعش مستبدین ودیکتاتور های چون صدام وبوش ؛ بشار اسد ونوری المالکی بوده اند وسیاست های خود خواهانه وتک محورانه  اینها باعث ایجاد گروه های چون داعش شده است. جوانه های داعش در حقیقت  بقا یای فدائیان صدام و سنی های محروم از قدرت در عراق و همچنین سنی های سر کوب شده بعد از تظاهرات بهار عربی در سوریه اند که نیمی توسط امریکا ونیمی هم توسط بشار اسد حیات فزیکی وسیاسی خودرا در جغرافیای عراق شام از دست دادند. .این گروه بعد از کشته شدن ابو مصعب الزرقاوی رهبر القاعده عراق در سال ۲۰۰۶در عراق شکل گرفت ورهبر شان ابو عمر البغدادی بود بعد ازینکه ابو عمر در سال ۲۰۱۰ کشته شد جایش را ابوبکر البغدادی گرفت  اما آنقدر قوی نبودند که بشکل یک جبهه نیرو مند عمل کنند بلکه بیشتر عملیات چریکی وتر ورستی انجام میدادند.اما بعد از سال ۲۰۱۱ وتشکیل جبهه النصرة در سوریه وحمایت غرب از مخالفین بشار اسد باعث تقویت این گروه گردید.یعنی غربی ها  به قصد گوشمالی حکومت نیمه یاغی نوری المالکی وسر کوبی ونابودی حکومت استبدادی بشار اسد  به تسلیح وتجهیز همین گروه های عقده مند اقدام کردند که منظور شان فقط سر نگونی بشار اسد وتوبیخ نوری الملکی رئیس حکومت گوش بفرمان تهران بود ؛ اما اینکه این معادله ویا معامله چه نتیجه  بد ست طراحان معادله داد حالا همین است که می بینیم یعنی ( داعش) گروه شورشی فعال که با تصرف قسمت های از شمال سوریه  وعراق  در سال ۲۰۱۳خودرا دولت مستقل به رهبری ابوبکر بغدادی  اعلان کرده وظاهرا از کنترول مربیان غربی خارج به نظر میرسد..
قلمرو داعش: از نام  این گروه پیداست که ساحه حاکمیت وقلمرو آن به عراق وشام محدود میشود. اواخر ۲۰۱۳ واوائل ۲۰۱۴ با اعلان ادغام جبهه النصرة شام  نام خودرا داعش گذاشتند یعنی چهار حرف اول { دو لت   اسلامی  عراق   شام ) با این حساب  قلمرو فعالیت این گروه تنها عراق وسوریه خواهد بود. اما خواب پیروزی در خارج ازین محدوده را نیز در سر دارند چنانچه  فعالیت های نظامی این  گروه سر کش نخست در عراق آغاز شد. وتوانست در اندک زمانی  بخش‌هایی از شمال سوریه را  نیز تصرف کند ازجمله  تصرف کامل شهر ویا ولایت رقه است. سپس همزمان با پیشروی موفق شدند شهر های رمادی و فلوجه مرکز استان انبار در عراق را به کنترول خود در آورد. در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل دومین شهر عراق را تصرف و بخش زیادی از خاک عراق را نیز به دست آورد، از جمله تکریت. و بغداد نیز به لرزه افتاده بود.به همین تر تیب در سوریه نیز پیشروی کرد و منا طق استان‌های دیرالزور و حسکه  را از کنترول گروه های شورشی دیگر خارج کرد. تا تیرماه همین سال حدود یک سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده‌است  به همین تر تیب بیشتر بخش‌های نفت‌ خیز سوریه و  عراق را  در اختیار دارد. البته فعالیت‌های داعش تنها به سوریه و عراق محدود نمی‌شود و فعالیت‌هایی شان در اردن  نیز گزارش شده‌ و حضور این گروه در پاکستان وافغانستان نیز زمزمه میشود.
 تبدیلی داعش از گروه به دولت: این گروه بعد از تصرف دو مین شهر بزرگ عراق یعنی موصل تشکیل جلسه داد وبا بیعت مجدد با ابوبکر البغدادی من حیث خلیفه  حس خود خواهی وکشور گشا ئي اش افزایش یافت طوریکه عراق وشام را از پسوند  نام خود حذف وخودرا دولت اسلامی  خواندند یعنی دولت فرا تر از ساحه عراق وشام و در پی تشکیل حکومتی اسلامی در سراسر سرزمین‌های اسلامی  وکشور های مسلمان منطقه شدند. داعش بعد از ینکه خلافتش را اعلان کرد به چاپ اسکناس بنام دینار داعش دست زد وپاسپورت  ونشرات تلویزیون برای حکومتش ساخت. طوریکه مشاهده میشود قوی ترین گروه شورشی از رهگذر اقتصاد وتجهیزات نظامی است که اگر حملات هوای  متحدین نباشد میتواند هر شهری را به زودی تصرف کند.
رابطه داعش والقاعده:  عده از تحقیق گران میگویند داعش همان جبهه توحید وجهاد است که نخست در سوریه شکل گرفت تا علیه تهاجم امریکا در عراق بجنگد که توسط مصعب الزرقاوی رهبری میشد وبا عملیات انتحاری شیعه .مسیحی .امریکایی را یکسان میکشت.. اما ابو مصعب الزرقاوی در سال ۲۰۶ توسط امریکا ئی ها کشته شد وابو حمزه المهاجر جایش را گرفت هر چند از رهگذر ریشه داعش با القاعده بی ربط نیست اما بخاطر جنگ هایش با جبهه النصرة در سوریه   القاعده وجود هر نوع رابطه ای را با داعش رد کرده است. اما  بو کو حرام وبقایای حزب بعث صدام حسین از داعش حمایت میکنند چون قبلا اشاره شد که بقا یای صدام خودرا به گروه های تند رو سنی نزدیک ساختند تا بتوانند زیر این پوشش تجهیز وعلیه حامیان امریکا در عراق که اهل تشیع وکرد ها اند بجنگند.حال اینکه کدام یکی ازین دو گروه داعش والقاعده برای جهان اسلام وجهان بشریت مفید ویا بهتر است اصلا قابل بحث نیست.
داعش در افغانستان: درین اواخر کابوس هولناک داعش در افغانستان نیز سایه افگنده طوریکه طالبان در برخی نقاط افغانستان  بیرق ولباس داعش را بر تن کشیده تا مخالفین خودرا بترسانند که گویا بعد ازین مانند داعش عمل خواهند کرد که زنان را به گروگان بگیرند ومردان را بکشند .اما من فکر میکنم  کابوس سازی بنام داعش یک نوع روحیه دادن کاذب به نیرو های طالبان است واز آنجا ئیکه داعش دولت اسلامی عراق وشام معنی میدهد  هیچ چانس برای گسترش نفوذ در افغانستان ندارد.گذشته از آن این گروه درین روز ها با از دست دادن برخی  مناطق عراق و تحمل تلفات سنگین در کوبانی سوریه  بجای پیروزی شکست وعقب نشینی را تجربه میکند یعنی بجای درخشش ستاره بختش در حال افول ونور با ختن است خصوصا عقب نیشینی از کوبانی نقطه آغاز شکست کلی برای شان بحساب میآید. از جانب دیگر کلیمه داعش در افغانستان محبوب نیست اما طالبان  متعارف قبل از ظهور طالبان سیاسی در دهات وقصبات کشور کلیمه مقدس ومورد احترام عوام بوده وبه همین دلیل حمایت شدند  وچه بسا که برخی طالبان مؤدب آرام و حتی  نمونه خوبیها در قریه خود اند وافغانستان کشور قریه ها وقصبات است نه شهر ها ودرین سی سال اخیر تقدیر افغانستان  غالبا بدست ده نشینان بوده و همین حالا هم اثر خودرا دارند.لذا تا هنوز کلیمه طالب در دهات افغانستان جا افتاده تر از داعش است اینکه داعش بخاطر ساختن قلمروی بنام خراسان ظهور میکند درست نیست واما اگر منظور تجزیه افغانستان باشد احتمالا با ضعیف شدن حکومت مرکزی افغانستان حرکت های در یک قسمت جغرافیا کشور بنام احیاء خراسان حرکتی را براه اندازند که به تدریج مانند کردستان عراق شکل گیرند والله اعلم بالصواب.
.
.