آرشیف

2015-1-16

سید نظام الدین وحدت

کابل در تب و تـــــاب بـــــاز سازی و نو سازی

نخست اجازه دهید به این حقیقت اشارۀ مختصری داشته باشیم، افغانستان کشوریست که پیوسته نشیب وفراز های گوناگون را تجربه کرده ومیکند م به همین دلیل طبق این مقولۀ فلسفی که برخی پدیده ها ضد خویش را در بطن خویش می پروراند متأسفانه دموکراسی نو پای افغانستان وبخصوص مطبوعات آزاد در کشور ما مصداق عملی همین مقوله انددموکراسی ومطبوعات چیزی بود که روشنفکران وطرفداران جامعه مدنی ومدافعان حقوق بشر آنرا به نقد جان میخریدند و آرزو میکردند، اما متأسفانه همین مطبوعات امروز بجای اینکه وسیله برای استحکام نظام دموکراتیک ورشد ارزش های مدنی باشد، به تخریب شخصیت های بیدار ،خدمتگاروفعالین جامعه مدنی ومدافعین رشد دموکراسی پرداخته اند.
تأثیر پذیری مطبوعات از ما فیائی کشور پدیدۀ قابل انکار نیست اما نباید به آن حدی باشد که استقلال سیاسی وحاگکمیت ملی وارزش های مدنی را صدمه زند،چنانچه گاهی می بینیم مطبوعات آزاد ما کار شناسان مجهول الهویه را به صحنه میکشند تا به تفسیر ها وتحلیل های نادرست إعتماد وباور مردم را نسبت به اینده شان بعد از ساتل 2014 زیر صفر ببرند ویا هم حکومت را بیشتر از حد منطقی آن تخریب میکنند. حکومتیکه با عث تولد ورشد رسانه ها شد حال قربانی تبلیغات سوء ومنفی همین رسانه ها میشود وسقوطش را لحظه شماری میکنند که این طرز بر خورد را جزء بی انصافی چیزی دیگری نمیتوان نامید.ما باید انتقاد داشته باشیم پیشنهاد داشته باشیم نه اینکه در صدد نا بودی همه ارزش ها باشیم .

* یکی از بر نامه های شایعه پراگنی های برخی از مطبوعات نشانه گرفتن شاروال کابل به ایماء واشارۀ مافیا وغاصبین زمین است کهتلاش دارند سد مقاومت شاروال کابل علیه زور گوئی را با منفی بافی وپرو پاکند بشکنند. شاروال مبتکر کابل که در سطح ملی وبین الملل مورد تمجید قرار گرفته است واز نخستین ما های تقررش از طرف شورای ملی، نهاد های مدنی داخلی وبیرون مرزی من حیث شخص مبتکر، خلاق، صادق، دلسوز وبا کفایت مورد تقدیر قرار گرفت واین تقدیر نه جعلی بود ونه هم فر مایشی بلکه بپاس خدمات شایستۀ بود که عملا انجام داده بود وحال هم ادامه هر گاه شخصی ویا بطور خاص شاروال کابل مورد تقدیر، تحسین وتشویق نمایندگان ملت قرار میگیرد طبعا در تضاد با منافع ما فیائی غاصبین زمین، ساختمانها وشهرک های غیر قانونی قرار میگیرد و کسانیکه منافع شخصی خودرا در خطر می بنیند تلاش میورزند از طریق نفوذ بر مطبوعات بوسیله زر وزور ذهنیت هارا ذمغوش ومیدان را برای تطبیق أهداف شو.م شان هموار سازند.

دور نمائی گذشته

شما میدانید که در سال های نخستین حضور جامعه جهانی انگیزه حمایت وامکانات بیشتراز امروز در دسترس قرار داشت ولی با انهم کابل همچنان ویارنه بیش نبود دو آهنگ باز سازی ونو سازی در مربوطات شاروالی کابل کاملا متوقف ویا کند بود.که از اثر فشار افکار عامه رئیس جمهور کشور وادار شد از انجمن ملی انجینران ومهندسان افغانستان بخواهد تا کاند ید های مشخصی را به سمت شاروال کابل معرفی نمایند که سر انجام کنگره ملی این انجمن انجینران دائر وآقایان هریک محترم اوژن وزیر فعلی وزارت فوائد عامه ومحترم نو اندیش سابق معین فنی ومسکی وزارت انرژی ،آب وبرق را به رئیس جمهور معرفی نمودند وسر انجام رئیس جمهور محترم نو اندیش را بحضور پذیرفت وبه این سمت گماشت.
نو اندیش درنحستین روز های آغاز بکارش بر نامه کاری 24 مادهای را بکار مندان شاروالی ومردم کابل معرفی نمود که در ماده اول ان مبارزه قاطع با فساد اداری.کارشکنی.وجلو گیری از غصب زمینها واعمار بلند منزلها وشهرک های خوسر گنجانیده شده بود.طی دوسال وهشت ماه گذشته فساد سازمان سازمان یافته در شهر والی کابل ریشه کن شده ، پروسه اداری ساده ومدرن واز غصب هزار ها جریب زمین جلو گیری وده ها بلند منزل خودسر عملا متوقف گردیده بسیاری از شهرک های غیر قانونی در حال حاضر یا متوقف ویا به سارنوالی معرفی شده.

بلند بردن ظرفیت ماشینری

درماده دوم بلند بردن ظرفیت ماشینری شاروالی کابل عنوان شده بود شاروالی کابل با در نظر داشت تراکم نفوس در کابل وپاسخکوئی عاجل وایجاد سهولت در کار ها، کمیت وکیفیت وسائل وابزار خدماتی را بحد چشمگیر افزایش داد مثلا ریاست تنظیف شاروالی که قبلا 60 عراده دمترک زیل کهنه داشت در 24 ساعت ظرفیت انتقال سه هزار تن کثافات را دارا بود واکنون ریاست تنظیفات شاروالیی دارای سه صد وسیله ما شینری مدرن مجهز شد که روزانه توانائ جابجائی بیش از 20 هزار تن زباله را داراد که از لحاظ کیفیت کاری به سطح شهر های اروپا وآمریکاست ومیتواند زباله ها واشغالیها را جا بجا پرس کند .به همین تر تیب ریاست حفظ ومراقبت وکار شاروالی اکنون به 200 عراده وسائل جدید مجهز شده که توانمندی اجرای 93 پروزه را در یک زمان داراست که قبلا ده پروزه ممکن نبود.

ماده سوم مسلکی سازی اداره

جناب نو اندیش در همان روز های نخستین اشغال وظیفه بر بنیاد أصل شایسته سالاری وشکستن حلقه های پوسیده سیستم سنتی وکلاسیک کوشید کار مندان مسلکی وپرو فیشنل را طبق معیار های جدید جایگزین سازد . درین راستا با تقرر ده ها کدر جدید اکنون اداره شاروالی کابل با معیار های اگر نگوئیم جهانی حد اقل منطقه قابل مقایسه است.در پهلوی آن با جذب ده ها متخصص از داخل وخارج کشور وجذب بیش از 180 فارغ التحصیل فاکولته های انجینری پوهنتون های افغانستان وبر گزاری ده ها کورس اموزشی در داخل شاروالی عملا ظرفیت کاری را ارتقا بخشیده است.وعدۀ زیادی را جهت ار تقای سطح دانش مسلکی به کشور های جاپان، هند، ترکیه وکوریای جنوبیفرستاده تا دران جا بعد از ختم تحصیل وکسب دانش مسلکی دوره ستاژ را هم در شاروالی های آنجا سپری وبعد از کسب تجربه کافی به کشور بر گردند وشما شاهد خواهید بود که بعد از سه سال آینده تمام کارمندان شاروالی های افغانستان اشخاص مسلکی به سطح کشور های پیشرفته جهان خواهند بود.

توسعه فر هنگ شهروندی

شاروالی کابل بر علاوه بلند بردن تیراژ نشریه پامیر ونشر دوبارآن در یک هفته ونشر سالنامه ها وبروشور ها وکتب که به تاریخ وگذشته کابل می پردازد وساز ماندهی و تدویر ده ها سیمنار وهمایش از جمله تدویر سه همایش بزرگ زیر عنوان میلاد کابل تأسیس شورای خبرگان کابل برای اولین با عضویت چهره های فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی واغاز کار برای تاسیس استد یوی های رادیوئی وتلویزونی وده ها مورد دیگر را میتوان از موفقیت های شاروال کابل درین عرصه یاد نمود.

الیکترونیکی ساختن پروسه کار واسناد

حالا دیگر بروکراسی وتراکم اسناد ودوسیه های زمان گیر وجود ندارد در تمام شعبات شاروالی کار های اداری ومسلکی وارقامی دیجیتالی شده وسیستم داتا بس به سرعت کار وپاسخگوئی افزوده است وبه یک چشم زدن سوابق تمام اسناد وآیندۀ شان پیش روی مراجعین ومشتریان گذاشته میشود. چنانچه جهت پاسخگوئی به شورائی ملی کار کرد های دو ساله شاروال فعلی بمراتب بیشتر از کار هشت ساله شاروال های دیگرارزیابی شد وحتی قابل مقایسه هم نبوده ولی در افغانستان عادتا عدۀ بخاطر منافع شخصی، شخصیت کشی وارزش شکنی میکنند که مارا مجبور به پاسخگوئی در جمع نمایندگان ملت ساخت.

باز سازی فزیکی کابل إعمار پل ها وسرک ها

طی دو سال وهشت ماه گذشته بیش از 250 کیلو متر سرک در داخل شهر کابل قیر شده و شش پل بر سر دریای کابل اعمار وبرای اولین بار یک پل هوای در میرویس میدان إعمار گردید .سنگ فرش هفتاد وپنج هزار متر مربع پیاده روها، اعمار بیش از یکصد وسی کیلو متر جوی چه، وحفر بیش از پینجا کیلومتر کانال های انتقال اب های سطحی تنویر بیشتر از پنجا کیلومتر جاده های پایتخت را میتوان از جمله شاخص ترین دست اورد های شاروالی کابل طی دوسال وهشت ماه گذشته نام برد.که به اضافه آن صد ها پروژه خورد وکوچک دیگر نیز عملی شده است.

در عرصه سر سبزی

غرس بیش از دو ملیون نهال وباز اب یاری ان بوسیله ده ها تانکرهای آب، اعمار سی پارک جدید به استندرد های جهانی، سبز سازی وچراغانی ده ها چهار راهی ومیادین وگلدانهای سرکها از جمله آغاز بکار سبز سازی تبه ها وکوه های کابل خصوصا کوه شیر دروازه به ارتفاع یکهزار متر که اخیرا اب بالای ان جاری وده هزار نهال غرس ومحافظت میشود.همچنان قابل یاد اوریست که ریاست سر سبزی کابل با بیش از 75 عراده وسائط نقلیه مجهز شده. اعمار سی پارک جدید ومجهز با میدانهای سپورتی ،تشناب کانتین واحاطه فلزی از جمله دست آورد های است که نباید دست کم گرفته شود.

در بخش ورزش وتربیت بدنی

مسلما راه اندازی فعالیتهای ورزشی از وظائف اصلی شاروالی نیست ولی بخاطر بلند بردن فرهنگ ورزش و وبهبودصحت جوانان، شاروالی کابل توانسته سی 30 تیم ورزشی در رشته های مختلف را راه اندازی کند که در بسیاری بخش ها چون والیبال ،باکستبال وکبدی وبایسکل رانی همین حالا قهرمان وصدر نشین مسابقات اند. اند وبه همین منظور استدیوم های ورزشی زیادی را احداث نموده که جمنازیوم ورزشی کارته نو وناحیه پانزده خیر خانه از قدم های است که درین راستا بر داشته شده.

موانع وچالش ها

همشریان ما از قوت مافیا وزور مندان بخصوص غاصبین زمین در شهر کابل آگاهی کامل دارند فساد غیر قابل کنترول نتیجه حضور کسترده مافیا در کشور وخصوصا کابل است.غصب زمین وزور گوئی یبیشتر در مقابل وظائیف وصلاحیتهای شاروالی صورت میگیرد، زور گوئی بخاطر غصب زمین های دولتی، إحداث ساختمانهای خود سر وشهرک ها.ی غیر قانونی که همه شاروالی را هدف میگیرد>شما میدانید از جمله شهرک هائیکه تبلیغ میشود وفروش واحد های مسکونی وکار شان جریان دارد تنها هفت شهرک در شاروالی ثبت وقانونی است متباقی هم غصبی وغیر قانونی بوده وخود سرانه بالای مردم فروخته میشود.در حالیکه وظیفه نیرو های امنتی است تا جلو قانون شکنی وغصب وتجاوزرا بگیرند اما این شاروالی است که باید پاسخ زور گویان را بدهد به همین دلیل مثلت که تمام زور وسر مایه کشور را بدست دارد میکوشند در مطبوعات نفوذ داشته وحتی با خریداری بخشی عناصرزمینه تخریب تا بر طرفی یک شاروال مخالف مافیا را زمینه سازی کنند والبته تبلیغات اخیر در رسانه ها وحتی برخی حلقات در راستای همین پالیسی مافیائی قابل درک است. وما از رسانه ها ومطبوعات کشور دلسوزانه وصادقا نه میخواهیم تا بجای منفی بافی گاهی به دنیا مثبت شهر کابل هم نگاهی داشته باشند وبرای یک بار هم اگر میشود افتخارات اخیر را به سمع مردم برسانند واگر خبر یک کیلو متر سرک بی کیفیت را به جهان میرسانند افتخار صد ها سرک مدرن واستندرد را نیز فراموش نکنند. از عیب گفتی از هنرش نیز بگو تشکر