آرشیف

2015-12-29

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ژنرال سید مصطفی “محسنی” اقوام محترم رضا و میری” را آشتی داد !!!

آری ! آشتی این دو قوم به اشتراک وسیع مردمان و باشندگان خوب، محاسن سفیدان فیروزکوه و حومه های شهر فیروزکوه امروز در مسجد مرکزی شهر فیروزکوه به پای منبر و در حضور محراب در حال اجرا شد که کامره های رسانه ها چنان به رقص در آمده بودند که دید را از مردمان به زانو نشسته کاملا گرفته بودند. که همه این مردمان به زانو نشسته صحنه آشتی و به آغوش کشیدن دو طرف منازعه را از طریق "اکرن" کامره های کامره مین های حرفوی و غیرحرفوی که نزدیک به سقف مسجد شریف جلوه گری میکردند، نه تنها من بلکه همگان سوژه ی این آشتی را نمیتوانستیم به چشم نظاره کنیم.
از طریق بلندگوهای مسجد میشنیدیم که رهبران دو طرف هرکدام ملا عبدالرحمن و امان الله بیک به پای سند آشتی امضاهای شان را احترامانه درج نمودند و کمیسیون نظارت بعد از رفع منازعه و به میان آمدن محبت و سلامتی را به تعداد 7 تن به معرفی گرفتند. متعاقبا بعد از روبوسی ها و به آغوش گرفتن ها از طرف پولیس غور احترامانه به صرف طعام رهنمایی میشدند.
میانجی با تجربه و مطمیین سید مصطفی "محسنی" با نگاه های گرم این صحنه ی معجزه آسا را زیر دید داشت. اجازت فرمایند تا موفقیت و سلامتی بر ایشان و شخصیت های خوب و محترم که بین دو طرف منازعه رول انسانی و اسلامی بازی فرموده اند و زحمت فراوان کشیدند تا که امروز شاهد ثمره ی همه زحمات شان بودیم، خداوند "ج" حفاظت شان کناد.
مردمان خوب غور ! آشتی، محبت و سلامتی را در حیات کشاوری، اقتصادی و فرهنگی شان توسعه و گسترش فرمایند.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"