آرشیف

2014-12-31

کامه وال

ډک له مینې او وفا دي د غورخلک

  
 

ډک له مینې او وفا دي د غورخلک
په تاریخ څرګند پخوادي د غورخلک
 
میړني اواتلان دننګ په کارکښی
په همت بر له هرچا دي د غورخلک
 
عاشقان د خپلې خاورې اومذهب دي
سرښندونکي په رښتیادي د غورخلک
 
ولسونه اوقومونه دي یو موټی
دوحدت په کار لګیا دي دغورخلک
 
دتاریخ په پاڼونوم دغورلیکلی
پیژندلي په دنیا د غورخلک
 
دجهان مرستې په هره خوا کې وشوې
خو محرومه او بینوا دي دغورخلک
 
کاشکی یو نظرد غور په لوري ورشې
نن غربت کې مبتلا دي د غورخلک
 
دچارواکو ځنی هیلې لري ډیرې
په امید په تمنا دي د غور خلک
 
میلمه پال لکه د نورو افغانانو
خادمان د دین رسا دي د غورخلک
 
سلامونه کامه وال پرهمه غور کړی
د ستاینې وړصفا دی د غورخلک

عنوان شعر: ډک له مینې او وفا دی د غور خلک
شاعر: کامه وال
ارسال: ح ژواک