آرشیف

2020-12-27

شاه ولی آرین

چې دیواله ته وې ولاړه
چې دیـوالـه تـه وې ولاړه، نـو کتل دې چاتـه؟
څومره خوشاله وې مـلاله، څه ویل دې چاتـه؟
 
د بـڼـوغـشي دې قـسم دی خښیـدل پـر زړونــو
ډېرعاشقان دې لیوني کړل، خندیدل دې چاته؟
 

۲۳/۱۲/۲۰۲۰ آغوس دنمارک
 ​شاه ولی ارین