آرشیف

2023-11-6

محمد آصف فقیری

چیستی حکومت همه شمول!

 

یعنی حکومت قانون٬ چون قانون است که بیطرفانه و به أساس حقیقت شایستگی و تخصص به مجریان و إدارات اجازه خدمت به دین و وطن را می دهد.

قانون اساسی یک کشور از خصایص یا عرف و افکار عمومی ملت سرچشمه گرفته٬ و مظهر وحدت ملی می باشد که حاکمیت است و موضوع آن قدرت٬ پس مشروعیت قدرت یعنی که از ملت سرچشمه گرفته و هر دوره حکومت داری به أساس سیاست داخلی و خارجی کشور بستر انتخاب کردن و انتخاب را مهیا می نماید.

أصلا در بیست سال جمهوریت پوشالی انتصابات بود٬ نه انتخابات چون آقای ستار سیرت در جلسه بن ۲۰۰۱ منتخب شد٬ و تا سقوط نظام یک انتخابات شفاف و بی طرف را شاهید نبودیم.

حکومت قانون یا همه شامل حوزه تخصصی علوم انسانی چون:‌ حقوق عمومی یا حقوق سیاسی٬ حقوق اساسی٬ حقوق اساسی تطبیقی٬ حقوق اداری٬ حقوق اداری تطبیقی٬ حقوق بین الملل معاهدات٬ حقوق بین الملل عمومی معاصر٬ روابط و سیاست بین الملل٬ جامعه شناسی سیاسی… و برای درج افکار عمومی یا توسعه افکار ژورنالیزم و ارتباطات٬ هنر٬ سینما و شعر و موسقی…

البته هر پدیده سیاسی بایستی حکمت آن در ارزش های اسلام تطبیق داده شود٬ برای آن علمای ربانی چون شیخ القرآن و شیخ الحدیث٬ متخصص فقه و قانون … را ضروت است٬ نه نیمچه ملا یا اسلام سیاسی استخباراتی…

چرا به حکومت قانون نمی رسیم؟ جواب یک واژه است جهل – حالا جهل چون قیر سیاه ظلمتی می باشد که آفتاب وحدت را اجازه طلوع کردن نمی دهد. و هر زمانی این آفتاب سعادتمند طلوع کند٬ همچون آمد آمد بهار٬ تمامی برف ها و یخ بندان زمستان که شامل فهم نادرست از دین و قوم گرایی است٬ آب می شود. و آب حیات یعنی عدالت اجتماعی در جامعه جاری می گردد.

پیشنهاد: برای درک عمیق از حکومت قانون لینک چند مقاله تخصص و علمی خودرا می گزارم که مطالعه گردد:

 تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء، تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان. http://www.jhvmn.ir/article_251633_505d87e881f177a0a89dcfd6f4644b16.pdf?fbclid=IwAR2qCfT_QBecETXjipoeqt6SobxO-rzAtDNsmO3UX0uyrY5HeEe1mRudl5E

تمرکز زدایی بایسته نظام آینده افغانستان با تاکید بر مردم سالاری http://www.jhvmn.ir/article_253564_f589fd421c25d080d81cad04f12fdf5e.pdf

مفهوم شناسی جهاد اسلام در مبانی سیاست مدرن http://mashal.org/blog/مفهوم-شناسی-جهاد-اسلامی،-در-مبانی-سیاس/

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/200_Faqiri_Asef_Jahad_Islami.pdf

http://www.haqiqat.org/سیاسی/محمدآصف-فقیری-مفهوم-شناسی-جهاد-اسلامی-در-مبانی-سیاست-مدرن

محمدآصف فقیری