آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

چیستانها

 

 
– آن چیست که در نصف تمامش گویند؟  
2- آن چیست که هم کمست وهم بسیار؟
3- آن چیست  که بی سر وبی پا وبی دست روانست؟
4- آن چیست که حلال است وپوست ندارد؟
5- دندان های تیز تیز دارد ولی هیچ چیز را خورده نمی تواند؟
6- آن چیست که هرگاه به چیستان آید   یک شهر بزرگ ازو به میدان آید؟
7- کدام است آن اسپ خانه نشین   که  پشتش ندیده گهی پشت زین؟
8- زنده  بدون مرده؟
9- ازبرف سفیدتر از شب سیاه تر   کلیمه سه حرفی است  حرف اولش {م}است  خوردنش حرام ونوشید نش حلا ل است؟
10- کیست آ ن مرد ی که گربرسرخورد تیغ دودم       نی صدا یش بشنود کس نی زند مژگا ن به هم؟
  11- کیست نقا شیکه پیش از یک مژه  بر هم زدن      هرچه بیند در وجود آرد به مثلش بی سخن؟        
12- آن چیست که ظاهرش بمانند خوراست               چون اهل خرد باطنش ازمغز پراست
طا ق است دراصل ومیشود قلبش جفت                مستحکم وسربسته چو صندوق در است
13- من درعجب وعجب درمنست                        گوساله در مخ ومادرش درشکم است؟
 
 
فرستنده :عبدالملک  اوشانی