آرشیف

2015-1-7

jameghor

چیستان، معما، آسونه
 

1 – شیر پلنگ بی دم   نه جو خورد نه گندم    گشت زند بیابان    نفع دهد به مردم.

زنبور عسل

 

2 – چهل سرباز دریک سنگر تنگ سر سربازها الوان رنگ شده کار ها همه آسان به چوبی بجای دو سنگ چیست؟

گوگرد.

 

 3 – چیست هر بیشتر کش شود کوتا تر میشود..؟

سگرت

 

 4 – نام کدام جانور دریائی است که قسمت دوم نام آن نام یکی از آلات موسیقی است. 

خرچنگ

 

 5 – موجود سرد وبی جان گیرد ولی دوصد جان   دهان تنگ وتاریک گردن دراز وباریک  به من بگو که چیست آن؟

تفنگ

 

6 – چیست آنچه اگر سرش را ببری زنده میشود ؟

خزنده

 

 7 – چیست آنچه فکر میکنیم آنرا میخوریم اما اومارا میخورد؟

غصه خوردن.

 

 8 – چیست آنچه اگر پر باشد ویا خالی وزنش یکیست؟

کست تیب  ویدیو  سی دی

 

 9 – چیست آنچه گردن دارد اما سرندارد  دست دارد اما پای ندارد؟

کوزه

 

 10 – اگر گفتید زندگی به چه ختم میشود ؟

زندگی همیشه به  ی ختم میشود.

 

 11 – یکی از صفات خوب انسان است اگر اورا سر چپه کنیم یکی از مشکلات اقتصادی است  آن چیست؟

مروت

 

 12 – کدام نام بچه گانه سه حرف اول آن حکومت میکند ودو حرف آخر آنصورت انسان است؟

شاه رخ

 13 – چیست آنچه همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میشود ؟

جواب دود، ارسالی قیص راهی از هالند.

 

 14 – صندوق پر از استخوان عروسک گوشتی بین آن رقصان چیست؟

  دهان 

 

 15 – چیست آنچه شهر های آن بی خانه  جنگل های آن بی درخت  ودریاهای آن بی آب است؟

نقشۀ جغرافیای جهان

 

 16 – بسیار خطر ناکم اگر من را سر چپه کردید  رام میشوم من چیم ؟

  مار

 

 17 – آن چیست که نامش را بگیری می شکند ؟

سکوت

 

 18 – آن چیست که در باغ سبز   در بازار سیاه  ودر آشپز خانه سرخ است ؟

چای

 

 19 – آن چیست که من یکی دارم  خدا هم یکی  تو دوتا   وپیغمبر هفتا ؟

نقطه

 

 20 – شخصی کجالو را سیر هزار خرید وپنجصد فروخت سر انجام ملیونر شد این چطور ممکن است ؟

این شخص اول ملیاردر بوده با این تجارت ملیونرشده

 

 21 – آن چیست که شین است وطعم ندارد   وسنگین است وزن ندارد

خواب

 

 22 – آن چیست که سرش را می بری وبرایش گریه میکنی ؟

جواب   پیاز . فرستنده مینا راهی 6 ساله از هالند.

 

 23 – کدام کشور در پیشانی ما جای دارد  ؟

جواب چین. سید محمد صمیم ضیائی 12 ساله   

 

 24 – آن چیست که هم در میدان سپورت است  هم در میدان جنگ  وهم در دکان بزازی   ؟

توب

 

  25- آن چیست که وجودش مایۀ آبادی وفراوانی  وعکس آن مایۀ تباهی وویرانی است ؟

گنج

 

 26 – آن چیست که هر جا میرود اما از خانه اش بیرون نمیشود ؟ 

سنگ پشت