آرشیف

2016-9-5

الحاج امین الدین سعـیـدی

چگونکی وضع انگشتان و مچ دست در نماز

1- وضع انگشتان در حالت تکبیر تحریمه:
مطابق سنت فعلی پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از تکبیر تحریمه (تکبیراول یعنی الله اکبر گفتن بعد ازنیت) ، در حالیکه نماز گزار  برای ادا نماز ایستاده میشود ،وبا مراعت حالت قیام:  (نمازگزار نباید بسیار راست (شخ)  و نه خم ایستاده گردد. بلکه به حالت عادی بایستد. طوریکه بین دو پایش کم از کم چار انگشت فاصله  وجود داشته باشد ، در حالیکه در این حالت  بطرف محل سجده  (نگاه) می نماید  ، «الله اکبر» گفته دستهایش را طوری تا نرمی گوشها ویا تا برابر شانه های اش بلند می  نماید .).
 وضعیت انگشتان و ، کف هر دو دست  در حالت تکبیر تحریمه  در حالیکه بطرف قبله بوده انگشتان دستها بحالت عادی باز نگاه داشته شوند.
یادداشت ضروری:
تماس  با انگشتان ابهام  با نرمی گوش ویا دست زدن ویا گرفتن نرمی گوش ها در حال تکبیر تحریمه که برخی از علماء فقهی بدان اشاره نموده است ، درسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچگونه اصلی ندارد .
 عالم جلیل القدر جهان اسلام شیخ البانی در این مورد میفرماید :این عمل که توسط برخی از نماز گزاران صورت میگیرد  ناشی از وسواس   میباشد . ( برای تفصیل  بیشتر موضوع مراجعه شود به رساله  نماز رسول الله از  شیخ البانی)

ادامه مطلب در اینجا