آرشیف

2015-1-22

استاد زمان رفعت

چگونه یـــــک شخص معتاد میشود؟

 

اعتیاد واژه ای که حالا، هرروزوهرساعت درگفتگوهای روزمره به آن اشاره میشود؛ مشکلی که به نظرمن تبدیل به یک بحران خانمان سوزوفراگیردرافغانستان شده برای مقابله باآن چاره بنیادی واساسی سنجیده شود. درشرایط کنونی بیش ازدومیلیون وپنج صدهزارازشهروندان افغان مبتلابه اعتیاد، به یک یاچندنوع موادمخدراندکه استفاده ازسگرت ،نسواروچلم درین بخشبندی شامل نیست!ولی باوجودحادبودن این مشکل ، آگاهی ومعلومات شهروندان درین حوزه ناچیزبوده ، نه تنهابرخوردبامعتادین غیرانسانی وغیراخلاقی میباشد. بلکه عدم توجه به آگاهی دهی درباره نوعیت موادمخدرواستفاده آن درکشوری که یکی ازتولیدکننده گان این مواداست ، چالش دیگریست که بسیاری ازنوجوانان وجوانان وحتا کهن سالان را بادشواری های عمیق تری روبرومیسازد.ارایه راه حل برای ازبین بردن ،نابودکردن ویامحدودسازی این پدیده شوم وهمچنان جهت محو تولید، کشت وکاهش فقربه همکاری های درازمدت سازمان ها،موسسات داخلی ،خارجی واماکین زیصلاح دولت به یک پروژه طویل المدت نیاز دارد.اماآنچه میخواهم درین چندسطربالای آن تاکیدداشته باشم نیازبه آگاه ساختن مردم است . بیش ازهرزمان دیگری احتیاج به این داریم تاکودکان ، نوجوانان وجوانان خودرا باخبر بسازیم ؛ تلاش کنیم تاهیچ یاکمترین مواجهه رابا فضاومحیط های ناسالم وافرادمبتلابه موادمخدرنداشته باشند.بایدکوشش نمایم ازتبعیض این پدیده به گونه تابوویاشرم که داریم بپرهیزیم ودرموردآن خیلی راحت وبه شیوه های متنوع به اذهان عامه برسانیم ودرباره اضرارمالی وجانی موادمخدرتوضیحات مفصلانه ای برای همه داشته باشیم. مهم این است تادرمساجد، مکاتب ، تسحیلات صحی ، ارگان های دولتی ، مراکزآموزشی ودیگر محلات کاردرباره ای اعتیادومیکانیزم های که به اعتیادمی انجامدآزادانه بحث ومباحثه داشته وکسی ازشروع ویاادامه بحث احساس شرمندگی وحقارت نکند.اعتیادجرم نیست ، بلکه مختلط ازمریضی ومشکلات روانی است که مجموعه ای درهم تنیدۀ مشکلاتی چون فقر، بیکاری، منازعات خانوادگی ، استرسات بیش ازحد، تبعیض ، محاجرت ها ، تجاوزات جنسی ، خشونت های فامیلی وغیره بروزمیکند. به عوض اینکه بسیار باخاموشی بااین سرطان مبارزه کنند،بهتراست تشویق گردندتاصدای خودرابلندکرده وتابوشکنی کنند. 
کارشناسان اموراعتیادمیگویند:معمولااین رفتارها نتیجه معاشرت وتاثیرپذیری درمحیط است .برای مثال ، برخی افرادبراثرهمنشینی بادیگران به سگرت ، چرس ، تریاک ، هیرویین ، کراک " موادمخدر" یاموادالکولی روی می آورند.باوصف اینکه همیشه حالت خوش آیندی ومستی درآدم ایجادنمی کندوتکراراین عادت درمحیط دوستان وسیله ای میشودبرای تداوم وتحکیم رابطه ها ، درموردموادمخدر، حس وابستگی واعتیاددرفردمعتادنوعی نیازهمراه باهیجانات واضطراب ایجادمیکندوسپس مصرف موادمخدرلذتی براین فردمی آفریندکه باعث رجوع دوباره، این تجربه راتکرارکند.

(ادامه دارد…….)

زمان " رفعت "
مشاورصحت روانی
شفاخانه ولایتی غور