آرشیف

2015-1-22

ظفر سادات پور

چگونه خـــود را از فقر نـجـــــــــــات دهیم؟

 
فقرقدیمی ترین دشمن بشریت است باوجودتمام پیشرفت های بشری حتی همین امروزهم بیش ازیک ششم مردم کشورها درحال توسعه نمی توانندبه منابع کافی برای تغذیه خوددست پیداکنند.
یکی ازراهای بیرون رفت ازفقرمعارف می باشدطوریکه برای همه روشن است همه انواع توسعه یافتگی یک ملت وکشوربه معارف آن کشوروابسته می باشد،توسعه فراینداست که هدف اساسی آن برطرف ساختن عقب ماندگی ،فرهنگی،فنی،فقراقتصادی ودرنهایت بهبودکیفیت زندگی است.افغانستان به دلیل عقب ماندگی های فاحش که درزمینه معارف داشته وداردنیازمندتوجه بسیارجدی دراین زمینه می باشد،کاهش بی سوادی درکشورماباعث کاهش فقروگرسنگی می شودوشرایطی راایجادمی کندتا سایراشکالات ازراه مردم مابرداشته شودوزمینه ای توسعه توانایی های انسانی فراهم شود،باتوجه به جمعیت جوان افغانستان که بالای شصت فیصداست توجه به معارف وموسسات تعلمات مسلکی وهمچنان جستجوی زمینه کاریابی برای فارغ التحصیلان موسسات تحصیلی ازالویت های دولت افغانستان به شمارمیرود.وهمچنان امنیت ازمهم ترین اولویت درراستای یک حکومت باثبات وموفق درافغانستان است.وهمچنان رشداقتصادی اجتماعی وفرهنگی درهرکشورمی باشد،حال آنکه امنیت فقط باامن کردن دولت خلاصه نمی شودوبه دست نمی آید.بلکه تهدیدهای امنیتی که زندگی شهروندان افغانستان رادرسطح وسیعی به خطرانداخته است بایدرفع شود.
دولت بایدتهدیدهای متنوع امنیتی چون تروریزم،شورش،تفرقه،جنایات سازمان یافته وفسادرسمی اداری راهدف قراردهد.بنآامنیت یک پروسه چندوجهی است که تمام پایه های توسعه وانکشاف یک کشورمبتنی برآن می باشد.
وهم چنان راحل مشکل فساداداری درقدم نخست بستگی به اراده سیاسی لازم وبازنگری کامل به مجموع سیاست کدری ومناسبات درتشکیلات دولت دارد.