آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

چگونه بـدانـیــــم کشوری دارای استقلال است

 

درحال حاضر کشور افغانستان گرفتار کشمکش های مختلف  مانند عقد تعهدات دراز مدت با کشور های جهان اول وروبه رشد،مداخله مستقیم وغیر مستقیم کشور های ذینفع ومخصوصا دولت های همسایه ،موجودیت قوت های سیاسی ،نظامی واقتصادی عضو اهتلاف جامعه جهانی ،تاثیر مستقیم قدرت گروه های مرکز گریزبه دستگاه حکومت درولایات به شمول کابل ،بیکاری تعداد زیادی از  طبقات مختلف جامعه ،کابینه نمیه مشروع ،پارلمان هرج ومرج ،موجودیت فساد اداری ،عدم درنظر داشت شعار شایسته سالاری درادارات دولتی مخصوصا درپست های کلیدی  ،کلمه جاندارتر از همه عدم تطبق قوانین وبه ویژه موقعیت جفرافیای اساس  افغانستان که درگذشته های کشور گشایان ازین طریق  درفکر مناطق  گرم بوده اند وبرای فعلادر صدد بدست آوردن منابع  طبعی سرشارحوزه خلیچ این همه ها این را میرساند که افغانستان نیازمند دربراراین کشمکش ها میتواند استقلال خویش را حفظ کند ؟ درسه سطر زیر مسایل که استقلال یک کشور را روشن میسازد بدست نشر میگرم وقضاوت آنرا به خواننده گان محترم.
تعریف کشور (دارای حا کمیت ملی ،نظم داخلی واستقلال خارجی ) را کشور گویند.
1-  کشوری ثابت کند  درعرصه بین المللی بجز از منشور کبیرسازمان  ملل متحد وسایر میثاق های بین المللی که عضویت آنرا دارد تابع هیچ نهاد وکشوری دگر نیست .ودراجراات خود با درنظرداشت منافع ملی کشورش مستقلانه عمل  میکند .
2-  حکومت درداخل کشور به عنوان قدرت حاکمه ثابت کند که به تمام قلمرو خود حاکمیت دارد هرگاه به داخل کشورکدام قدرت دگری وجود داشته باشد ومانع کار کرد های حکومت شود استقلال کشور زیر سوال است .
3- حکومت  بصورت عملی مشخص کند  از طریق  قوانین واصول وضع شده بالای تمام اتباع کشور حاکمیت دارد وتمام دساتیر واصولی  بخاطر پایداربودن دولت بکار میرود عملی میشود .
بطورمثال جمع آوری مالیات بر عایدات دولتی ویا مکلفیت عسکری وغیره مسایل .
 
با احترام
Faiz_merza44@yahoo.com
Faiz.merza44@hotmail.com