آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

چگونه اعتماد دیگران را به خود جلب کنیم !

(برای  کسب  موفقیت  فقط اعتما د به نفس کافی نیست.
بلکه باید دیگران نیز به شما اعتماد داشته با شند واعتماد دیگران به شما عکس العمل اعتماد به نفس خود تان است اعتمادشما هر قدر قوی با شد اعتماد متقابل دیگران نسبت به شما به همان  اندازه قوی تر است.
هر یک از کسانی که با شما تماس دارند به همان نسبتی که شما به خویشتن اعتماد دارید به شما اعتماد می کنند.
اگر به عنوان معلم، خطیب، قاضی، تاجر، کارمند  ویا به هر مقام دیگری که باشید . اگر میخواهید دیگران به حرف شما گوش کنند باید  بدانید که تأثیر شماروی  آنها بسته به نیروی ایمان واعتماد خود تان است.
لحن اعتماد آمیز تأ ثیر سحر آسائی به روی دیگران دارد وقتی که چنین لحنی داشته باشید  خواهید دید که چگونه اعتما دبه نفس خود تان را به دیگران نیز سرایت داه اید واز اعتماد دیگران به خود وهمین طور از استعداد خود تعجب خواهی کرد.
 صاحبان اعتماد به نفس دارای سجایای عالی وبر جسته ای  هستند . کسی که بر نفس خود مسلط باشد با سخنان خود به اطرافیانش اطمینان واعتماد واعتقاد الهام می کند ودیگران را ازشک وتر دید نجات می دهد زیرا هر کس به نیروی معنوی  او معتقد می شود.)
بلی دوستان  فرهیختگان و قلم به دستان  اندیشند که در زمینه ی تأ ثیر گذاری  قدرت کلام  وسخن  وهمین طور تأثیر لحن وگویش سخن  قلم فر سائی می کنند به خوبی میدا نند که بهترین روش تفهیم  مقصود وآگاهی به افراد عام وخاص همین تز وروش نرم  سخن گفتن ودر نظر گرفتن  لحن سخن  است. به قول فردوسی بزرگ:

سخن چون برابر شود با خرد
روان شـــنونده را مش برد

یا به قول شاعر شیرین کلام کشور جناب آقای (نادم)

زور وزر شمشیر وخنجر مشکلی نگشده است
در سخن بحر مبین است  میگشاید عقده ها

گاهاً دیده میشود افرادی در جامعه ما  هستند که خود را به نوعی روشن فکر  ویا روشن نگر  جلوه می دهند واز کلمات  تند وتیز  جهت  ابراز مقصود خود استفاده می کنند ومی پندارند که  شاید همین روش  تند وبی باکانه  بهترین
روش ممکن باشد .در حالیکه چنین نیست ، فراموش نشود که توهین  واهانت به اشخاص در هر سطح که باشند نمایانگر روشن فکری وروشن نگری نیست.
روشن نگری یعنی خروج آد می از نابالغی  هاست ،روشن نگری یعنی در قدم اول به تقصیر خویشتن پی بر دن است .  روشن نگری یعنی  فهم درست  ، روشن نگری یعنی علت  یک معلول را درک کردن . وبه درستی جهت رفع  مشکل رسید گی کردن است .یک شخص وقتی روشن فکر ویاروشن نگر برشمرده میشود که یک مسئله را از چند بُعد مورد ارزیابی قرار دهد . وعلت آن مشکل را بدرستی درک نماید .بعداً جهت رفع مشکل ویا راه حل آن با روش
های درست وپذیرفته شده در همان برهه از زمان  را با لحن بسیار نرم  توئم با سجایای اخلاقی وادب در جا معه پیش کش نماید اگر چنین تز وروشی را پیشه کند غیر ممکن است که سخن آن شخص روشن فکر ویا روشمن نگر بی تأ ثیر باشد. اما با اظهار تأسف  روشن فکران قلابی که فقط نام روشن فکر را  با خود به یدک می کشند.
بدون در نظر گرفتن علت  معلول را چنان بد  جلوه می دهند که گویا از این  بد تر اصلاً وجود ندارد. در صورت که این گونه نیست . به قول حضرت بیدل :

احتیــاج ما سمـاجت پیشه ی اظهــار نیست
آنچه ما گم کرده ایم از عرض مطلب ،مطلب است.

هر گاه یک شخص مقاله ونوشته خود را با ذوق واندیشه خود مینگارد ومنتشر می کند  فوراًکسانی  تحت عنوان قلابی روش نگر وبا سواد که مقاله ی منتشر شده را مغایر اندیشه خود میابد به تحت عناوین نقد ونظر  شروع به توهین واهانت می کنند ، واین بیخبران بدام توهم این فکر افتاده اند که شاید مردم بگویند  که واه واه  چه آدم باسواد  وتیز هوشی ، ببین که چه جواب وپاسخ  در مقابل نوشته فلان کس داده است . بگمان من این  اشخاص کبک های اند که سرخودرا زیر برف فروبرده چون کسی را نمی بی نند فکر میکنند که دیگران آن ها را نخواهی دید.
(فرامش نشود که سخن  من ،سخن تو ، سخنان ما نمایانگری  شخصیت ما است.)
ازمحضر اشخاص که این روش را دارند یعنی روش توهین واهانت خواهش میشود که لطفاً به شعور مردم ما بازی نکنید. با فضای دوستانه باهر عقیده واند یشه ی که دارید  مطلب خود را با نهایت اخلاق وادب ابراز بدارید این حق مسلم همگا ن است من ،تو، ما ، همه بشر هستیم  واز حق و یکسان و شرافت انسانی بهر مند می باشیم قدر این را بدانیم که انسانیم .
خلاصه مطلب من این است  افرادی که میخواهند اعتماد مردم را به خود جلب کنند  لطفا از توهین کردن دیگران دست بکشند وهمه را با شرف انسانی  احترام کنند وبا فضای احترام متقابل مطلب همدیگر را علمی  نقد نمایند نقد کردن بهترین روش جهت شکوفائی جامعه بشری است  اما توهین واهانت بدترین روش محسوب میشود.
 توفیق عمل برای خود وتمام دوستان  از درگاه خالق توانا استد عا دارم.
 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
تاریخ 16/10/1390