آرشیف

2014-11-17

سرمولف عبدالغیاث غوری

چگونه اطفال خود را تست هوش نماییم؟

برای تثبیت درجۀ هوش  (intelligence)کودکان واطفال بین سن 3 تا13ساله به خصوص اطفالی که زبان نمی دانند ویا امتحان های دیگر مقدور نباشد ،امتحان ترسیم یک دختر یا پسر، یکی ازآسانترین ،بهترین،عملی ترین و جهانی ترین امتحانات تصویری است. این امتحان به وسیلۀ عدۀ زیادی از دانشمندان اجرا شده است ، ازجمله فلورانس گودیناف خانم امریکایی در سال1920میلادی در ایالت نیوجرسی بالای چهار هزارکودک ،آن را آزمایش نمود وتوانست نتایج مثبتی حاصل کند.
اجرای امتحان ساده است،به کودک یاطفل گفته می شود: یک دختر یا پسربه دلخواه خود رسم کنید وهرچه می توانید  آن را زیبا و خوب ترسیم کنید،هرقدرزمان رادربر بگیرد اشکالی ندارد.
این نکات در عمل و ارزیابی باید رعایت گردد:
1-  برای ترسیم بهتراست ، یک پنسل در اختیار کودک یا طفل قرار داده شود؛
2-  اگر رسم با پنسل های رنگه کشیده شود،شرایط دیگری برای ارزیابی آن لازم است که باید رعایت گردد؛
3-  سایز کاغذ برای ترسیم باید حد اقل 3021 باشد؛
4-  اجازه دهید کودک ویا طفل چند تصویر بکشد،شما کامل ترین وخوبترین را برای نمره دادن انتخاب کنید؛
5-  اگر نتایج چند بار تصویر باهم زیاد تفاوت داشته باشد،نشاندهندۀ آن است که کودک یا طفل ناراحتی روانی دارد که باید به متخصص روانی مراجعه شود.
برای هر یک از موارد آتی یک نمره تعیین نمائید:
1-  در رسم سر وجود داشته باشد؛
2-  پای در رسم کشیده شده باشد؛
3-  هردو دست دررسم باشد؛
4-  بدن بطور کامل کشیده شده باشد؛
5-  طول بدن طویل تر از عرض آن باشد،
6-  در رسم شانه ها وجود داشته باشد؛
7-  بازوها وپاها به تنه چسپیده شده باشد؛
8-  پاها به تنه و دست هابه تنه در نقاط واقعی خود چسپیده شده باشند؛
9-  گردن کشیده شده باشد؛
     10- گردن به تنه وسر مربوط باشد؛
11- چشم ها در رسم موجود باشند؛
12- بینی کشیده شده باشد؛
13- دهن رسم شده باشد؛
14- هردولب واضح دیده شود؛ 
15 – سوراخ های بینی واضح باشد؛
16- جزئی ترین موها معلوم باشد؛
17- موها بطور کامل کشیده شده باشد؛
18- علامتی لباس معلوم باشد؛
19- دوقطعه یا دو لایی ازلباس کشیده شده باشد؛
20- بدن پوشیده از لباس باشد؛
21- بوت،جراب،کلاه،پیراهن، کرتی،تنبان یاپطلون مشخص باشد؛
22- لباس رسمی یا یونیفورم باشد؛
23- انگشتان واضح باشد؛
24- تعداد انگشتان معلوم باشد؛
25-شکل و قوارۀ انگشتان واضح باشد؛
26- شصت از دیگر انگشتان متمایز باشد؛
27- دستها متمایز از انگشتان باشد،کف دست واضح باشد؛
28- بازو ها کشیده شده باشند؛
29- زانوها معلوم باشد؛
30- تناسب سرنسبت به بدن رعایت شده باشد؛
31- تناسب بازوها و دست ها نسبت به بدن حفظ شده باشد؛
32- تناسب پاها مدنظر گرفته شده باشد؛
33- کف پا متناسب به پاها باشد؛
34- پاها متمایل به بالا باشد؛
35- دستها وپاها واضح کشیده شده باشند؛
36- پاشنه پا کشیده شده باشد؛
37- میان خطوط هماهنگی حفظ شده باشد؛
38- میان خطوط کلی وجزئی هماهنگی موجود باشد؛
39- هماهنگی خطوط سر واضح باشد؛
40- هماهنگی خطوط تنه موجود باشد؛
41- میان خطوط دستها و پاها هماهنگی باشد؛
42- گوشها کشیده شده باشد؛
43- میان خطوط چهره هماهنگی وجود داشته باشد؛
44- تناسب گوشها با سر و بدن مدنظر گرفته شده باشد؛
45- مردمک چشم معلوم باشد؛
46- تناسب چشمها حفظ شده باشند؛
47- در تصاویر نیمرخ وتمامرخ حالت چشم ها معلوم باشد؛
48- پیشانی واضح باشد؛
49- برآمدگی شانه در تصاویر نیمرخ معلوم باشد؛
50- تنه ونیمرخ ناقص باشد؛
51- تصویر نیمرخ باشد
 
بدین ترتیب،هر ماده یک نمره دارد که مجموع نمرات (51) می شود.این نمرات را نمرات خام میگویند،که با استفاده ازنمراتی که در جدول مخصوص موجود است به سن عقلی تبدیل می گردد وفورمول زیر به دست می آید:

 
چگونه اطفال خود را تست هوش نماییم؟ 
 
مثال: اگر نمرۀ خام (40) باشد درجدول تبدیل نمرات ،نمرۀ خام را پیدا می کنیم  که برابر به (13) سن عقلی آن است،بعدازآن 13 را با عدد12(ماه) ضرب می کنیم. سپس سن اصلی را که در مخرج است به ماه محاسبه نموده،حاصل تقسیم را ضرب صد می نمائیم. بدین ترتیب،(IQ) حاصل می شد                                                        
 
جدول تبديل نمرات خام به سن عقلی (سن ذهنی)               

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

13-3

41

10-9

31

8-3

21

5-9

11

3-3

1

13-6

42

11-0

32

8-6

22

6-0

12

3-6

2

13-9

43

11-3

33

8-9

23

6-3

13

3-9

3

 

44

11-6

34

9-0

24

6-6

14

0-4

4

 

45

11-9

35

9-3

25

6-9

15

4-3

5

 

46

12-0

36

9-6

26

7-0

16

4-6

6

 

67

12-3

37

9-9

27

7-3

17

4-9

7

0

68

12-6

38

10-0

28

7-6

18

5-0

8

 

49

12-9

39

10-3

29

7-9

19

5-3

9

 

50

13-0

40

10-6

30

8-0

20

5-6

10

بالا تر13سال

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معادل هوش

طبقه بندی از لحاظ هوش

170-189

نابغه 

150-169

تیز هوش

130-149

پُرهوش

110-129

باهوش

90-109

متوسط

ازدرجۀ هوش(89-50)بنام عقب مانۀ آموزش پذیر،از(49-30) عقب ماندۀتربیت پذیروازدرجۀ هوش (29-0) عقب مانۀ کاملاً وابسته گفته می شود.

 

 
مفهوم هوش(intelligence) درنزدافراد مختلف معانی متفاوتی دارد،با این حال وقتی صحبت از هوش به میان می آید، بلا فاصله نوعی توانایی ذهنی را در خاطر انسان زنده می سازد. تعداد علما هوش را توانایی درک وفهم امور، توانایی حل مشکلات، استعداد یاد گرفتن، توانایی سازگاری با موقعیت های دشوار وبرخی هوش را علت پیشرفت بعضی افراد وشکست بعضی دیگر می دانند.
 
 
منابع:
–       سیف،دکتورعلی اکبر،روانشناسی پرورشی،587.
–       منابع الکترونیکی.