آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

چکیده ی از سخنرانی استاد سیاف به مناسبت قیام سه حوت مردم کابل
 
مورخ 3)/12/1393(نشست که باقیادت محترم استادسیاف ومعاونینش باجمع ازوکلای پارلمان، قوماندانان جهادی، محاسن سفیدان،امامان،خانمها ودانشجویان دانشگاه، بخاطری پاسداری ازارزشات جهادومجاهدت مردم کابل درساحه دانشگاه دعوت برگزارگردید؛محترم استادعبدالرب رسول سیاف نامزدانتخابات ریاست جمهوری سال 1393،یک باردیگرقیام سه حوت مردم کابل را رستاخیزخوانده واین اقدام را درتاریخ افغانستان وجهان فراموش ناشدنی عنوان داد.وبرای وارثین شهدایکه جان خودرا فدای مسلمان زیستن ماکردند وبه مستکبرین وددمنشان اشغالگر اتحادجماهرشوری سابق درس ابدی دادند،این افتخاررا تهنیت بادعرض داشته وبه بُعدانتقادازافرادکه بدون درنظرداشت ازخودگذری وفداکاری ازاسوه های تاریخ که بادست خالی وبانعره ی الله اکبرقامت دشمن راخم نکردند وآنهاراباآن همه تجهیزات جنگی شان یک باردیگرروی سیاه وشرمنده ازخاک ومیهن به بیرون راندندوباما ونسل فردا،تاریخ قهرمانی وسلحشوری آفریدندتاماثمره ی ازمجاهدت آنهادرسیرتاریخ باشیم.که ولیمتاسفانه امروزمی بینیم که بدون توجه باپاسداری ازین ارزشات بابسیار ساده گی دشمنان وطن،مجاهدین ولفظ مجاهد را دراطراف واکناف تحقیرمیکنندوآنهارا گاهی شروفساد،گاهی دهشت افگن،گاهی جنایتکاران جنگی وگاهی هم ناقضین حقوق بشرمیخوانندوسخن بجای رسیده است کهٍ؛هم کیشان خودما بدون ادراک به برنامه دشمن، مجاهدین را عامل عقب مانده گی درعصرنوین قلمدادمینمایند، که این خودجفای سنگین برمجاهدین راه یی آزادی ووارثین آنهاست.درحالیکه همین حماسه آفرینی بی نظیرمجاهدین افغان درواقع کلیدومفتاح برای کشورهای آسیای میانه بخاطربدست آوردن وحفظ استقلا ل شان قرارگرفت که سالهای زیادی را زیرچتراستعمارسرخ شوروی، بندی واسیربودند،آزادی شان سلب شده بودوهیج یک آنهازهره ی مقابله بادشمن را باخودنمی دیدندوهمین شیرمردان افغان ومجاهدین راستین افغان بودکه سینه های خودرا سپرساخته وبا یک شجاعت ومردانگی تمام توانستندپرده ظلمت را برطرف کنندوبه دیگران هم درس آزادزیستن راهدیه نمایند.وی درادامه افزودکه تمام ارزشات جهادامروزازطرف مخاصمین به بعداستهزاگرفته میشودوآنچه را که ازآدرس جهادبرگروه مشخص عنوان میدهندوتوهین می ورزندبلکه هدفشان لفظ جهاداست نه اشخاص معین، که به نحوازانحابه واژه مقدس جهادتوهین وتحقیرمیکنند.استا دخاطرنشان ساخت، که توهین به این فریضه ی دینی، توهین به اسلام است وتوهین به اسلام قطعاًخارج شدن ازدایره ی اسلام است!وبه گونه ی انتقادازعملکردحکومت دربرابرمجاهدین راستین ووارثین شهدای گل گون کفن افغانستان چنین ایرادداشت که:امروزبه مجاهدین ووارثین مجاهدین درافغانستان هیج امتیازی درنظرگرفته نشده است،بلکه نودوپنج فیصدامتیازراکسانی میبرندکه اصلاًتفتگ به عزم جهادنگرفته وروی جهادرا ندیده اند.امامجاهدین راستین میهن ما،ووارثین همین قافله،امروزه دربدترین حالت مخمصه وتنگنای زنده گی قراردارند وقتی که درادارات دولتی هم برای اشتغال وظیفه مراجعه میکنندازآنهاطلب شهادت نامه صورت میگرد.درحالیکه همین مجاهدین بودندکه ازصنوف مختلف درس ومکتب را ترک گفته و همه چیزرا کنارگذاشتند و بخاطردفاع ازوطن، نوامیس ملی وتمامیت ارضی به به کاروان جهادپیوستند.وبااین آرزو که ازیک طرف وجیبه دینی خودرا اداکرده باشندوازطرف دیگر یک پارچه گی را زیر پرچم وحدت اسلام برای مقابله درمیدان مبارزه ومکاوحت دربرابرمستکبران وستمگران به مابه ارمغان گذاشته باشند! که بدون شک قابل اذعان است که تمام دست آورد امروزی ماکه باآن میبالیم ،مدیون ومرهون خون همین مجاهدین وقدوه های صدر تاریخ است ،که برای نجات ماازذلت وغلامی، نفس خودرا ضایع کردندوزنان خودرا بیوه وفرزندان خودرا یتیم گذاشتند.امادولت امروزی هیج برنامه برای سپاس وتحسین ازآن اسوه های تاریخ واخلاف آنها بخودنداشته وندارد،وبه رسم اقتضا وتوصیه یک باردیگرازکسانی که خودرا برای رهبری درآینده فردانامزدکرده اند،خطاب فرمودکه: هریک ازنامزدان به شمول خودش درصورت احراز کرسی ریاست جمهوری ازمردم کابل وازقیام فراموش ناشدنی وحماسه آفرین سه حوت کابل تمجیدنمایندو درحکومت بعدی در آنهاسهم فعال بدهند،استحسان ازمجاهدت انام کابلی اصلی را یک امرخیلی مهم درحکومت بعدی خوانده وی ابرازداشت که خیلی جای تاسف است که دردوره پانزدهم شورای از(249)کرسی شورای ملی،یک نفرهم ازمردمان کابلی الاصل این سیتهارا اشغال نکرده است. کابل گهواره تحولات عظیمی درکشوروهمچنان شاهدپادشاه گردیهای زیادی درقرن بیست وبیست ویک بوده اما کابلیان اصلی دربین این تحولات مانند نمک ذوب شده اندکه درهیج یک ازارگانهاسراغ ازآنهانیست، وزنده گی یومیه ی آنها را درشرایط کنونی به بدترین وضعیت منعکس ساخت و…

زنده بادمجاهدین راه یی حق!
بااحترام عصمت الله"راغب"