آرشیف

2020-4-17

رفعت حسینی

چکه چورها در زمامداری افغانستان

چکه چوری وکارگزاری بسبب پیدایش رفاه اجتماعی، معقوله های متباین ازهم میباشند.

مایلم درین نبشتاربرزمام داران خاکستان از۱۹۲۰ تا ۲۰۲۰بنگرم.

گاهیگه به کارکردهای آنان میپردازی پی می بری که بغیرازامان الله،  ظاهروداود، دیگران سرک وپچک،ازحبیب کلکانی تا اشرف غنی، چوتاروچکه چوربوده اند.

من آدمی هستم که ازدریچه فطری وفکری خودبه دین وقوم ولسان ،هیچگاه ،وابسته ومزدورنبوده ام.

برای من بینش انسانی وکردارزاده ازین بینش ارجناک است.

……

 

ببینیم چی کردند زمامداران

 

حبیب الله کلکانی دیدگاهی خیلی سنتی ،باورهای فرسوده ،آلوده ،کهنه گرا،خرافی داشت وبا اصلاحات پیداگشته بانهضت سالهای حکمرانی امانی ،به شدت مخالف بود.

اوهمچون مرتجعی تپنده ومتحرک دربین جهال بسرمی برد.واندیشه های سودمندبرای همسایه، همشهری وهموطن نداشت.

حبیب کلکانی را بنابراین نخستین بیانیه او میتوان داوری کرد:

«من اوضاع بیدینی و لاتیگری حکومت سابق را دیده و کمر خدمت دین را بستم و شما را از کفر و لاتیگری نجات دادم. در آینده من پول بیت المال را به تعمیر و مدرسه ضایع نکرده و به عسکر و ملا خواهم داد که دعا کنند. من مالیات و عوارض بلدیه و گمرک را نخواهم گرفت، شما رعیت منید و بروید و به خوشی بگذرانید.»

نصیرمهرین نویسنده افغان درسایت صدای آلمان مینگارد:

«دربارۀ مطالب کلی بالا (حبیب الله کلکانی)چند نکته سزاوار یاد آوری است:

جفای رجعتگرایی و رجعت پسندی، جفایی که با بستن مکاتب نسوان و بینظمی کلی در امور درس، تدریس، ادارات دولتی و سلطۀ بیشتر از بیسوادی بر جامعه تحمیل شد، سزاوار نقد و نکوهش اند. این که نهادها و یا کسانی با برداشت «کافر شدن امان الله!»، جایگزینیهای بعدی را با افکار خویش موافق و مطابق مییابند و از آن دفاع میکنند، همه یک دست نیستند. برخی با نگریستن به ناهنجاریها و اشتباهات و کجرویهای دورۀ امانی و برخی هم با مشاهدۀ تشدید مظالم و بدعهدیهای دورۀ محمد نادر خان، و یا مطالعۀ اوراق تعصب آمیز، گونهیی از عاطفه نسبت به آن دورۀ 9 ماهه را بروز میدهند. اما نتایج مطالبات اجتماعی و فرهنگی به عنوان واقعیتهای دردناک، مظاهر حرکاتی را نشان داده اند که به حال جامعه و مردم ما زیانمند تمام شدند.

در زمان حکومت 9 ماهه امیر حبیب الله کلکانی که به کلیۀ آن مطالبات شورشهای پیشینه لبیک گفته شد، مظاهر آسیبزای آن بسیار وضاحت داشت. زیرا کشوری با قرار داشتن در یک منطقۀ حساس و محتاج بهره مندی از سیاست منطقهیی و جهانی، و با وجود نیازمندی به برنامههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، از داشتن خط مشی حداقل سیاسی و عملکردهایی که پاسخگوی مردم باشد، بیبهره بود.

نگرش به جامعه از دریچۀ تایید ضرورت اصلاحات و ترقی جویی و عطف به مایحتاج مادی و معنوی مردم، درهیچ صورتی آرزوها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن دورۀ 9 ماهه را برنمیتابد.

نویسنده: نصیر مهرین.»

مگردرکنارش ازدریچه عقلانیت وانسانی اندیشیدن می بینید:

دردوران امانی وظاهری وداودی ،سازمانهای مدنی برای آموزش وپرورش وسلامتی مردم ، وبه ویژه بانوان وکودکان، وپلانگذاری وانکشاف دهات نمایان بودند وپی آمدهای نتیجه بخش ومنطقی داشتند.

نشانه های چوتاری های پرچمی ها خلقیها:

باکلشینکوف چلنی کردن نواسه های بیخی خوردسن داود،همسر وبرادر داودوفرزندان داود ،مستخدمین وکلانهای دولت وی درخانه اش،

اعلام کردن این کشتاربنام انقلاب شکوهمند وبرگشت ناپذیرثور،

رهبرکبیرخواندن یک بیسواد اجتماعی/سیاسی مسما به تره کی،

پخته پرانک تمام کلانکارهای پرچمی وگزدلک کردن شان بحیث سفیر،

لمری وزیرشدن امین وجیغس دودی کالی کوردر شهرهاودهکده های مملکت،

چورکان بورسهای تعلیمی و بورسهای کارعملی درروسیه، هند، ویتنام،پولند،بلغاریا،کیوبا از سوی:

اعضای بیوری سیاسی حزب خلق،کمیته مرکزی،شورای انقلابی، کمیته های حزبی نواحی،شهرهاوولایات برای فرزاندن، برادرزاده خواهرزاده کاکاوعمه ومامازاده های شان.

<چندشاعری که دروصف لنین ودوستی افغان شوروی وهم خلق( کبیر) شوروی شعر<وچندشعر>سروده بودندنیز{بنده!} زادگان خودرا ازین ودیعه محروم نکردند>

خفک کردن تره کی بابالشت،

انتقال موزیم ازدارالامان کابل بخانه محمدنعیم برادرمحمدداود،

کشتارامین،

توزیع رایگان! زمین بدهقانان،
آمدن ببرک ازروسیه باهواپیما واعلام قیام ملی!!شش جدی بآن ورییس دولت شدن وی،

شدمک وسانقه بازی های مجاهدوطالب

غرغره نجیب،

ویران کردن بت بامیان،

ریش ماندن بزور،
قهرمان ملی اعلام شدن مسعود که تنها یک چپاولگرتنظیم جمعیت ووابسته به سازمانهای مخفی وپول وسلاح از امریکا وپاکستان بود، تنبان وپکول پوشیدن،

نگاشتن کتاب (عیاری ازخراسان) دروصف حبیب کلکانی ،ازسوی بی فرهنگ ورذیل ادبی، خلیل الله خلیلی ،وانتشارآن درپشاوروپخش آن درسراسرافغانستان ازسوی اوباشان جمعیت اسلامی ،

رییس جمهورشدن دوملای نادان[مجددی وربانی ]وغولدنگ (کرزی )ومعاون رییس شدن بیسوادی مسمابه(فهیم قسیم)٬

ایجادشورای دزدان مشهوربه شورای نظار،

پخش فسادمالی ونشونمای ساختمانهای بلند درشهرهای کلان،

جایدادخریدن ملاربانی درانگلستان،

جایدادخریدن ملامجددی دردنمارک،

ایجادرسمی بنیادمسعودبرای غارت کردن،

ایجادرسمی بنیادفهیم برای چپاول کردن،

تاراج موزیم ملی بوسیله شورای نظار،

ایجاد ساحتمانهای ملیونی بنام {آرامگاه!!!} مسعود،ملاربانی وقسیم.

 

ناگزیرباید ازتقررشعله یی هاییکه (پنجاه!!!) سال پیش شعله یی بودند دروزارت خارجه وسفارتخانه های افغانستان ازسوی سپنتا دروقت کرزی یادکرد.

 

……