آرشیف

2019-7-17

رفعت حسینی

چپ گرایی

 

چپ گرایی

درافغان زمین چپگرایی شیرهءمدنیتِ «چندهزارساله »است. درهردهکدهءآن افغانها باچپگرایی ، گامزنی رافرامی گیرند.

درآغاز [روشنفکران! ]چپگرای !خلقی پرچمی ،وسپس شعله یی ،فرهنگ گستری نمودند وخون مردم رادرپیمانه های ساخته شده درفابریکهء <فلسفه علمی> ، بسلامتی ماتریالیزم دیالکتیک افغانی!،نوشیدند.

این اصطلاحِ منحطِ! فلسفهٔ علمی نیز ازسوی رهبرشان کارمل بزرگ! ،دریک بیانیه درکناریک خندقِ یخ زده درشوربازارکابل، دریک زمستان ، دردهه چهل خورشیدی ،بیان شده بود.

اینک درسده بیست ویکم، به شیوهءیک هزارو۴۰۰ سال پیشترعرب ها،(روشن فکران! )چپگرای طالبان ،بابریدن دست مردم ،بآنان میگویند که بال کشیدن وپروازکردن را بایستی ،باموازین اسلام طالبانی،بیاموزندتاآمادهء اوج گرفتن به سوی<معراج وجنت > اسلام عربی شوند