آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

چه کنیم؟

خانه ها جمله خراب است چه کـنیم
کشـتیِ مـا غـرق آب است چه کـنیم

مـی کـند دل بیقراری چـاره چـیست
قلـبها در پیـچ و تاب است چه کـنیم

دست هــا بسته بـه زنجیر غـم است
گل و پــروانه کبـاب است چـه کنیم

سـوز سرمای زمستان مشکـل است
میهن انــدر منجلاب است چـه کنیم

چهره خــورشید شده پــنهان به ابـر
کـار بــا دزدان ثواب است چه کـنیم

خـاک کشور بـه فروش و به حـراج
جان او در تب و تاب است چـه کنیم

رهبران من و توهر که به دنبال شکم
رشــوه بستانـدن ثواب است چـه کنیم

هرکه گوید یگ سخن از عــدل و داد
او را دیــوانه خـطاب است چــه کنیم

هــرکه گوید بس کنید ظـلم و فــــساد
با زور و تهدید جواب است چـه کنیم

هست تبعیض هست ظلم وهسـت ستم
گــردن حق به طناب است چـــه کنـیم

م.رضا احسان—هند
Jan, 2013, Pune India