آرشیف

2016-6-2

دوکتور نصرالله طوفان

چه عواملی باعث آن شده تا حکمتیار سر تعظیم فرود بیاورد؟

بعضی اوقات پرده پشت آدم میگرددوبعضن هم آدم پشت پرده میگردد.درحال حاضر آقای حکمت یاربه کتگوری دوم تعلق دارد،فعلن که روی عوامل گوناگون نفوذسیاسی وتوان جنگی حزب اسلامی وی درزوال است،چارهٔ دیگری جزپشت بینی خمیری گشتن وفرستادن هیئتی باصطلاح برای مذاکرات صلح،که درحقیقت همان تسلیمی است،باکمی تاخیراقدام تسلیم طلبانه است.تقریبن دراضافه ازیک دههٔ اخیریااینکه ازلحاظ امنیتی هیچ چالشی جدی رابرای دولت افغانستان ایجاد نتوانسه ویااینکه ازخوف طالبان مصروف سطرواخفای خودبوده است .
فردیکه برایش لقب"اپوزیسیون دائمی"داده شده بودچطورشدکه یکدفعه ای باعبورازخطوط سرخش،اقدام به مذاکرات باصطلاح صلح نماید؟
علاوه برافول قدرت سیاسی ونظامی،بایدیک مسئلهٔ مهم دیگررانیزازنظر دورنینداخت وآنتغیروتحولات فکری وذهنی حلقات نزدیک وبخصوص فامیلی اقای حکمت یاراست:هیچکس تاثیری ببشتری ازنزدیکان یک انسان بالایش گذاشته نمیتواند.دریک بررسی کوتاهی ازحوادث اخیرماشاهد پارچه،پارچه شدن حزب اسلامی وپیوست عدهٔ زیادی به دولت قبلی وفعلی وتکیه زدن به پست های مهم دولتی هستیم وخنده آورترآنکه درانتخابات گذشتهٔ ریاست جمهوری قطب الدین هلال بحیث کاندید حزب اسلامی،درحالیکه رهبر حزب گویا بمبارزات مسلحانهٔ خودادام میدهد اشتراک مینماید.پس مذاکرات اخیر،مذاکرات صلح نی بل مذاکرات برای حاصل نمودن اطمینان ازدست گیری تعقیب عدلی شخص وی است تاسالهای اخیر عمرش رادرگوشهٔ امن تری بدون خوف ازطالبان تسبیح بیندازدوگاه گاهی هم باین رسانه وآن رسانه زهر پاشی نماید.
درتحقق این پروسه تاثیرات حلقه های نزدیک وحتافرزندان آقای حکمت یار برجست به نظر میرسد،نمایندهٔ خاص حکمتیار بمنظور مذاکرات صلح(آقای محمدامین کریم)آنقدر بادیدوسیع وحوصلهٔ کامل این مذاکرت را به پیش میبردکه حتاجسورترین ژورنالستان جوان تلویزیون های آزاد نتوانستند ،باپرسش های تحریک آمیزشان ویراعصبی سازند .
این قصهٔ تاریخی را تداعی میکندکه(لنین) بافرستادن نماینده اش به مذاکرات صلح باالمان هاتاکید کرد که تو بهرقیمتی موافقتنامهٔ صلح را امضا کنی ولواگر پوشیدن(دامن)را برایت عنوان میکردن.
درنوشته هاوصحبت های(حبیب الرحمان)پسرآقای حکمت یارنشانه های دگم وسخت گیرانهٔ پدر بشکل متحجر آن دیده نمیشود.درمطبوعات ووسایل جمعی ازچندی باین سو،ازمذاکرات پشت پردهٔ دختران آقای حکمت یاربامقامات امریکائی به نشررسیده استکه اگرشمهٔ ازآن هم حقیقت داشته باشد بازهم نمایانگر علامات دیگراندیشی وعبورازمرزهای متحجرانه وسخت گیرانهٔ شخص حکمت یاراست.گرچه برای عدهٔ گرفتن نام زن ویا دختر فقط تداعی یک مسئله است،امابرای ما دیدن جهان توسط جوانان ازعینک ودید گاه دیگراست.
اگرموردناسزا گوئی ازجانب عدهٔ قرار نگیرم،دولت باید بدون امتیاز دهی های فوقالعاده اجازه بدهدتاوی هم مثل عدهٔ دیگربه زندگیش ادامه دهد ودرمواقع عدالت خواهی عمومی که درکوتاه مدت خبری ازآن نیست ازاعمالش پاسخگوئی کند.
تسلیمی حکمتیاربیش ازاینکه سرمشقی برای سایر مخالفین باشد درسیست برای دولت مردان افغانستان:موقعیکه درمیدان جنگ پوز دشمن را بخاک مالیدی وراه های پیروزی را برای شان بستی دیگر مسایل خودبخودآمدنیست.صلح به عذرزاری میسرنیست.