آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

چه خوش بختی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم ط
 
صلح! ای شمع, ای چراغ وای رهگشای بشر از منجلاب جهالت بیا که نامت شیفته گان را شیفته تر وآزاده گان را آزاده  تراز آنـکرد که چون پـروانه از درخشـش درفـش آزاده ات خاطر مرعوب شانرا محراق شراره های حقایق وآماج حملات الفت ستیزتو قرار دادند.
طبعی است که بدون تو وبدون فـراهم آوردن محـیط اخوت وبرادری انسان نمـیتواند بدرجـهء از کمال
عـروج کند و سرعـت روز افزون مشغـله های زندگی و ظهورقـیودات روانـی و اجتماعی (( دوشمنی
ها, توهین ها ,تحقـیرها , حـق تلفـی ها, حسـد ورزی ها,نفـس پرستـی ها وغـیره …))  رابطـی نموده وفطرت علاقـمند بخود یابـی را تحت شعـاع قرار دهد وبرای تجلـی عشق, ایمــان وسایـر ظـرفیت ها و امکاناتیکه خداوند بزرگ درجغرافیای وجودش به وبدیعه گذاشته است دمی بیاساید.
ای صلـح ! ای عالـم افـروز گیتـی و ای جان بخـش آره زوها در پـرتو تو, از فـیض وبـرکت تو امـروز
بحـران استخـوان سوز درکـشور ما اخـتـتـام , وانـز جار ونفـرت هـمه گــی مردم شـریـف ونجـیب ما از
شبـیخون ناسـزاکاران جبون وسـتم گـران برآفـتاب شـده  وهمین قـسم گـراف زوال وانحـطاط فرهنگی , اقتصادی وتمدنی دراین خطه باستانی و مهد کشورگشایان جهت انحنا خود را تغیر داد .
ودوباره در اثـربال گـستردن تو ودرآغـوش تو ملــت زجـرکـشیده ودر خون غلـتیده ما که حوادث رقـت
باری چندین دهه پـرو بالش شکـسته بود امن وآسایـش را لـمس کردند  ودرسایه پـرچم وزیر چترگلـفام تو صمیمیت واخوت را میبویند و خود را مسرور تر از همیشه وموفق تراز دیروز می پندارند.
وطبعی است که ملــت سـیه روز ومستـغریق به ماتم مثلـث  جهنم  " ظلم , جهل  و فقر " است که فقدان صلح آنرا رنج دهد.
خدواند "ج"  راشاکر وسپاس گـزاریم که بـلاخره صلـح امید بخش و پایدار ومشحون از صفا وصمیمیت
درکـشور عـزیزما سـایه افگـنده , و از نو بگـوشم نوای دلخراش ونالـه های نی شبانان میرسد , وسرود بلبلان باغ بردلم سخت  چنگ میزند . چه خوش بختی که امروز هموطنان عزیزما با عنادل هم داستان شدند   چون پرنده گان نغمه سرمیدهند، نغمه پرنشاط و امید بخش با آهنگ های دل پذیر وخیره کنندهء که صدای صلح وآزادی را با بهترین وجهجار میزند.
 
نویسنده: عبدالملک " شیوا اوشانی "
متعلم صنف دوازدهم لیسه عالی سلطان علاالدین غوری
 Date: 21/Sep/2008