آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

چه حاصل

 

فر ا ر سید ن عید سعید قر با ن ر ا به هـمهً د و ستا ن عز یز م ، همو طنا ن گر ا می قد ر م و به کا فهً ملتی نجیب و مسلما ن ا فغا نستا ن ا ز صمیم قلب تبر یک گفته و ا ز خد ا و ند تو ا نا بر ا ی  کشو ر  عز یز م صلح جا و د ا ن و بر ا ی مر د م د لیر و با شها مت کو هپا یه ها ی غو ر م عید با  سعا د ت  و پر ا ز خو شبختی ها ر ا ر ز و میکنم و ا ز خد ا و ند پا ک طو ا ف پر ا ز سعا د ت ر ا بر ا ی حجا ج ر ا ستین ، و ا قعی و خد ا پر ست ما ن آ ر ز و میبر م و ا ستد عا مینما یم که خد ا و ند بز ر گ منا سک حج  و طو ا ف  با سعا د ت شا ن  ر ا قبو ل ومقبو د ر گا ه خو د بگر د ا ند.

غو ر ی

 

 

بر ا د  ر ، ز یـن  مسلمـا  نی  چه حـا  صـل       مـفخـر گـنـج  و ا یـو ا  نی  چـه حـا  صــل
تـو سیـر  و مست ، فـقـیر ا نـند بـه  محـنت       نـد ا  ر نـد  لـقــمـه  ً  نا  نی  چـه حـا صـل
بـه  شهـر بـیـنـو  ا  یـا  نـت  گـذ  ر نـیـسـت       کـنی هـر ر و  ز قـر بـا  نی  چـه حـا  صـل
به  حـر ص  و آ  ز  سـپـر د ی خـیـر یکسر       به  خو ا نت نیست مهـمـا نی چـه حـا صـل
نـیـا  مـو ز  د  ز  تـو  کـس  حـر ف  نـیکـو       ا گـر قـا  ر ی  به  قـر آ نی  چـه حـا  صـل
سر ت  ر ا سـو ی قـبلـه صبح و هـم  شـا م       هـمه  ر  و ز ه  بجـنبـا نی چـه حـا   صــل
یـخـن  پـا   ر  ه  بـــد  ر  گـــا  ه  ا   لا  هی        تـمـا  م  شـب  ثـنـا خـو ا نی چه حا  صــل
بـد  و ر کعـبه گـر د  ی  با ر ، به  صـد با  ر      ا گــر  قـلـبی  بــر نجـا  نی  چـه حـا  صــل
به  ظـا هـر حـا جی  و  طـو  ا  ف  و  پا  کی      به  با طن هـمچـو گــُر گـا نی چـه حـا صـل
چـو د ستـا  نـت  ببـو سـنـد  بـا  ا  ر ا  د  ت      ا گـر جـا هــل  و نا  د ا  نی  چـه  حـا صـل
یـتـیمی  ر  ا  ز  ر  خ  ا  شـکی  نچــیـد  ی       به  پشت مر د ه  گـر یا  نی  چـه حـا صـل
ز  د  سـتـت  هـر  چـه  آ  مـد  بـر نگــشـتی       پس ا ز کـر د ه  پشیـمـا  نی چـه حـا صـل
نکـر د  ی  کـا  ر  نـیکـو  د  ر هـمه عـُمـر      ا گـر  جـنـت بـه  ا  ر مـا نی چـه حـا   صــل
به  پـیـر  ی  گـر شـو ی عـا بـد  و ز  ا هـد       به آ نـد م کـا ر ی نـتـو ا  نی چه حـا  صــل
مـلـک  ا  لـمـو ت  بـیـا یـد  د  ر سـر ا غـت     ز تر س مر گ هـر ا  سـا  نی چه حـا صـل
پس ا  ز خـشکـیـد  ن سـبـز  ه  بهـا  ر ا ن        بـبـا  ر د پـا  یـه بـا  ر ا  نی چـه حـا صــل
کـر م  کـن  ا ی تـو ا نگـر تـو هـمیـن ر و ز      کـه فـر د ا نـیـسـت ا مکـا نی چه حـا  صـل
ر و ا  نـسـت کـا  ر و ا ن  نـیک مـر د  ا  ن      تـو کـز ا یشا  ن عـقـب ما نی چـه حا صـل
سر ت ر ا  د  ر گـر یـبـا  ن کـن تـو ( غو ر ی )
تو هـم محـتـا ج  به  د ر مـا نی چـه حـا صـل
 
عبد ا لغفو ر (غو ر ی)
24.