آرشیف

2015-2-6

مـراد کاوه

چهره واقعی احـمـــــــــد “سعیدی” !

 

جناب آقای سعیدی که امروز در افغانستان به عنوان کار شناس مسایل سیاسی خودش را مطرح کرده و خودرا سمبول از وحدت ملی به نمایش گذاشته، آنقدرا هم صاف و بی طرف و با احساس و میهن پرست نیست؛ سعیدی هم مثل دیگه مفسدین از پول بادار خودصحبت میکند و خودرا به نمایش میگذارد، همانطورکه بعضی ها از باداران خارجی خود معاش میگیرند سعیدی هم معاش میگیرد اما طرز گرفتن و استفاده پول متفاوت تر از دیگران است!.
سعیدی هم اگر دستش رسید غور (وطن) میفروشد و جیب پر میکند، به نظرمن کسان و اشخاصی که مانند سعیدی ازنام زادگاه خود خجالت میکشند و ننگ میکنند و پول میگیرند، وبی خلطه تحلیل میکنند، مثال های زیادی خواهم داشت خصوصآ در افغانستان!
جناب آقای سعیدی در انتخابات گذشته از ولایت کابل کاندیدا بوده اما محصلین غور وقتی به ستاد انتخاباتی شان تشریف میبردند بنام اینکه از غور است و کسانی که در کابل بودند به انتخابات تصمیم گرفتند که به این جناب رای بدهند، اما وقتی به ستاد انتخاباتی شان تشریف میبردند به قول بعضی محصلین" مانند بعضی مردم در ولایات های درجه اول مانند کابل،هرات و بلخ که غور را به عنوان یک ولسوالی به حساب می آورند، سعیدی هم بی خلطه و بی شرمانه از ولایت خود که زادگاهش میباشد انکار کرده بود" وقتی محصلین از ایشان پرسیدن که آقای سعیدی چرا شما به غور کاندیدا نکردید که هم رای زیاد تر داشتید وهم ولایت خود تان بود و شما یک انسان روشن فکر هستید و درد ورنج غور را از همه بیشتر احساس وبه ضروریات شان رسیده گی میکردید، تحلیلگرمیهن پرست که شما می شناسید ! به جواب محصلین ما، بی خلطه و مجنون گونه گفته بود که ببخشید من از غور نیستم هر کس به شما گفته من از غور هستم اشتباه آدرس داده!.
من اصلآ غور راندیده ام ، من از کابل هستم و تولد من هم به ولایت کابل شده است، ببینید این بی شرمانه و بی خلطه و جنون وار نیست؟ بدون شک که هست، اما جناب سعیدی چرا آنوقت از زادگاهش انکار کرد؟ چون احساس میکردکه منافع اش در خطر است چون از نام زادگاهش می شرمید و خجالت میکشید، چون احساس میکرد که شخصیت اش کم میاید، تحلیلگر که از مکان تولدش انکار کند و درین راستا عاجز از بیان کردن نام زادگاهش باشد چگونه توقع داریم که صادقانه صحبتی داشته باشد؟، سعیدی که شما می شناسید اگر یک روز بادارش نان و دانه اورا قطع کند ویا به قول خود تحلیلگر صاحب( تل تینه) آنروز زبان سعیدی هم بند خواهد بود و تحلیل و راه حل و دلسوزیی هم برای ما وشما و جامعه نخواهد داشت، سعیدی اگر خلاف پاکستان صحبت میکند و تحلیل میکند هرگز به این معنی نیست که از شوق و حس میهن پرستی خود تحلیل میکند،و اگر دولت آقای کرزی را متهم به انواع فساد و بی نظمی ها میکند هرگز بیان گر خوبی های احمد سعیدی نیست ، چون احمد سعیدی از پاکستان خاطره شخصی خوشی نداره بر ضد آن حرف میزند ، چون سیاست بادارش مخالف سیاست پاکستان است به دستور بادارش بر ضد پاکستان حرف میزند، وگرنه چرا سعیدی یکبار بر ضد خلاف کاری های دیگران صحبت، حرف و تحلیلی ندارد؟ 
و همینطور در رابطه به دولت فعلی آقای کرزی، من اطمینان دارم که اگرآقای کرزی ، جناب سعیدی را رئیس یک اداره تعین کند آنوقت هیچگاه بر خلاف پالیسی های کرزی و دولت آقای کرزی تبلیغات نمی کند، بنام های تحلیل و ویا چیزی دیگر!
من از این خوشم که در افغانستان نقش دکترین یا نظریات دانشمندان خیلی کم رنگ است، اگر چنین نمی بود و دکترین نقش عمده را در نظام حقوقی و سیاسی افغانستان بازی میکرد، آنجا بود که نظریات دانشمندان و تحلیل گران مثل سعیدی ، کشور را به فاجعه دچار میکرد و اوضاع سیاسی و حقوقی کشور به بحران عظیمی دچارمیشد، من هرگز نخواهم گفت که یک تحلیل باید صد در صد نتایج مطلوب ومثبت را در دسترس ما و ملت قرار بدهد ، اما یقین دارم که اگر تحلیل بصورت همه جانبه صورت بگیرد و همه جوانب قضیه در تحلیل در نظر گرفته شود حد اقل بیست در صد یا بالاتر از آن نتایج مطلوب بدست خواهد داد ، چون تحلیل و سیاست مثل بازی شطرنج است اگه یک شطرنج باز، بازیکن ماهر باشد و دربازی شطرنج حرفه ی کارکند حداقل تا هفت حرکت بعدی رقیب را پیش بینی میکند اما شما وجدانآ پاسخ دهید، کدام وقت تجربه کرده اید که تحلیل و پیشبینی های سعیدی دو در صد نتیجه داده باشد؟ من که ندیده ام سعیدی کدام وقت تحلیل کند و راه حل هارا نشان بدهد و نتیجه مطلوب هم بدست آمده باشد، چون سعیدی در تحلیل خود نکات ضعف ، نکات قوت ، و راه حل های قضیه را در نظر نمی گیرد که اساس و پایه های یک تحلیل را به نمایش میگذارد، بلکه سعیدی خوش دارد که یاوه گویی کند وهمیشه رسانه هارا مصروف داشته باشد و خودرا به نمایش بگذارد، و هیچگاه به سعیدی مهم نیست که حرف شان کارآیی داشته باشد و منطقی تر باشد و منطقی فکر کند و از تعقل کار بگیرد.
چرا سعیدی همشه در رسانه ها کلمات مثل( تل تینه، بوبودی، نمشه، نمکونوم، نمگموم، نمفهموم) و غیره را بکار میبرد؟ اگر یک تحلیلگر صاحب کمالات باشد و دانشمند باشد ، سواد کامل داشته باشد، به نظر تان نمیشود بجای این کلمات یک واِژه کتابی پیداکند و استفاده کند؟ کدام وقت از تحلیلگر دیگری هم چنین کلمات را شنیده اید؟ به نظر شما این بیانگر وطن دوستی آقای سعیدی خواهد بود؟ یا این نشان دهنده ملی بودن سعیدی خواهد بود؟ هرگز! چون اگر ما خواسته باشیم ملی حرف بزنیم و ملی صحبت کنیم باید به زبان حرف بزنیم که تمام نقاط کشور ما به آن زبان آشنایی داشته باشند، آیا شما که در شمال کشور زندگی میکنید یا در شرق ، غرب، و جنوب کشور زندگی میکنید، (صرفنظر ازینکه به کدام زبان تکلم میکنید)، کلمات مثل( تل تینه) و امثالهم را میفهمید؟ اگر نمی فهمید پس یقین کنیدکه سعیدی ملی و بی طرف حرف نمی زند، بلکه سعیدی به نسبت تعصب فراوان که دارد میخواهد فقط به زبان قوم خودش حرف بزند ، اشخاصی که تحلیل میکنند اگر نتوانند زبان خودرا درست کنند چگونه در سطح کشور تحلیل بی طرف و واقع بینانه ارائه دهد؟ من فکر کنم چنین توقع از اشخاص مثل سعیدی ( خیال است و محال است و جنون) وقتی شروع به نوشتن این مقاله کردم فکر کردم به قول سعیدی( صاف و پوز کنده ) صحبت کنم و یا به عباره دیگر خواستم که سعیدی گونه صحبت کنم تا باشد که سعیدی به چیزی که علاقه مند است رسیده باشد!.
به نظرمن آقای سعیدی اول بیاید لکنت و کاستی های زبانی خودرا ملی بسازد و در سطح ولایت خود راه حل ارائه کند و تحلیل کند بعدآ در سطح کشور تحلیل کند و راه حل پیشنهاد کند، چون به نظر من تحلیل در سطح کشور گنده تر از دهن آقای سعیدی بوده، هست و شاید در آینده هم باشد!!!!