آرشیف

2015-5-12

محمد سرور انوری غوری

چهار منفعت مــلـــی نخستین:

1 – تأمین حاکمیت ملی.
2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست از سرحدات، و دفاع از حریم فضائی.
3- حفاظت ارزشهای اسلامی و ملی.
4- تأمین وحدت ملی.
ازجمله منافعی اند که حیات و بقای کشور به آنها بستگی داشته و برای همیشه در صدر منافع ملی کشور قرار خواهند داشت. با در نظر داشت منافع اولیای کشورلازم دانسته می شود تا در زمینه از طرف مسولین توجه بیشتر صورت گیرد.همچنان نمی خواهم در مورد هر کدام از منافع مهم وحیاتی طوریکه میدانید تبصره خاص داشته باشم.