آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چهار عکس از چهار دیــــــــــارِ چغچران

 

چهار عکس از چهار دیارِ چغچران مرکز ولایت غور

مدرسه

 

چهار عکس از چهار دیارِ چغچران مرکز ولایت غور

بادگاه

 

چهار عکس از چهار دیارِ چغچران مرکز ولایت غور

گنداب

 

چهار عکس از چهار دیارِ چغچران مرکز ولایت غور

تسرقی