آرشیف

2016-6-7

زکریا فصیحی

چهار عنوان مقاله در مورد روزه داری و ماه رمضان

دریای فضل روزه و رمضان را عمق و کرانه نا پیداست و برشمردن فضایل این دو از حد توان بیان و بنان خارج؛ اما قلم در دست گرفتن و گفتن و نوشتن در این وادی بهتر است از دست بر دست نهادن و اظهار عجز کردن؛ چه اینکه اینگونه حد اقل می­توان ادعای رمضانی کرد، بسان پرستویی که آب بر منقار گرفت و بر کوه آتش فرو چکانید. پرسیدند: این آب چه توانی از این آتش می­کاهد؟ گفت: می­دانم کاری از کار من ساخته نیست اما می­خواهم ابراهیمی باشم.

 

ادامه مطلب در اینجا