آرشیف

2014-12-6

الحاج استاد محمد قاسیم علم

چهار بیتی

به لندن میروی دالر بیاری
نه در جیب بلکی با موتر بیاری

بلایی جان ما همسایه ها شد
بهر عسکر سلاح بهتر بیاری