آرشیف

2017-11-8

محمد سرور انوری غوری

چهارمنفعت ملی نخستین:

1 – تأمین حاکمیت ملی.

2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی، حراست ازسرحدات، و دفاع ازحریم فضائی.

3- حفاظت ارزشهای اسلامی وملی.

4- تأمین وحدت ملی.

ازجمله منافعی اند که حیات و بقای کشوربه آنها بستگی داشته و برای همیشه درصدرمنافع ملی افغانستان قرارخواهند داشت.