آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی غروب

چند سـخـــــــــــن زیبا

 

1- هنگامی که روی برگهای خشک راه می روی و لذت می بری یادت باشد که روزی همین برگها به تو نفس می دادند.

2- از فانوس بیاموز که با آن کوچکی کاری می کند که خورشید با آن عظمت نمی تواند انجام دهد . میتواند حتی در شب هم نور بدهد .

3- دوستی برایت دوست خوبی است که برای جدا شدن دلش مجبور نشوی خودت را کوچک کنی.

4- اگر دیدی یک روز دوستت تنهات گذاشت و رفت بدان که مشکل از او نیست . تو لیاقت دوستی با او را نداشته ای .

5- موقعی که جوانی به ضعیفتر از خودت آزار نرسان چون که ممکن است وقتی که بزرگ می شوی دوباره او را به کوچه ببینی که شاید آنوقت بشمابه اندازه یک افغانی هم ارزش قایل نشود.

6- از جوی آب بیاموز که همچون خدمت گزاری خاموش به دوست و دشمن یکسان خدمت می کند.

7- ازشمع بیاموز که به خاطرعشقش تاآخرین لحظه میسوزد.

8- ازماهی بیاموزکه عشق که دریادارد به محض بیرون آوردن میمیرد.

9- دنیابه کسی لبخندمیزند که اوبه دنیالبخند زده باشد.

10- بهر کس که انگشت انتقادبلندکنی مطمئین باشیدکه سه انگشت تان متوجه خود شماست.