آرشیف

2014-12-3

قاضی مستمند غوری

چند رباعـی د یگـر از مستمند غوری

هــر گه که سرود عشق را ســاز کنم

بــا نــام خــدای نغمـــه آغـــاز کنم

از بر کت آن چــو بــال وپــر بگشایم

یکــدم بــه فضای ذوق پـرواز کنم

***

شـکر است که قـلب داغــدار م داد ند

مـژگــان تر گهـــر نــــثارم داد ند

گـر دســـته گل نبود بایستۀ  مــــن

از گلشن دهــر مشت خـارم دادند

***

پـرسید زدل، چـو لاله زاری گفتـــم

پرسید زچشم، ســتاره باری گفتم

پرسـید ززندگـــی ، گــرفـتـم زلفش

آشـفـــته وزار شــــام تــاری گفتم.

 

گفـــتا: حـالت؟ شـام سیاهی گفـــتم

گفــتا روزت؟چــو دود، آهی گفـتم

گفــتا کـه دلت؟بــه مـــوج غلطیدم

ویران شده چون شهر تباهی گفتم

***

یارب بــه هـوای نفس بندـ م مـپسند

بـر أخگـر داغ چــون سپندم مپسند

ضایع مگذار زانکه مصنوع تو ام

بـیچــاره وزار ومسـتمـنـدم مـپسـند
 

مستمند غـوری