آرشیف

2014-12-30

عزیز علیزاده

چند دو بـیـتــــــی

 
شدم بازیچۀ دست زمانه
غم پنهانی ام را کس ندانه
نظر بنما به رنگ زرد من تو
بریزم اشک چشمم دانه دانه
 
هریوایم کجایی تو؟ کجایی؟
زناکس ها ترا خواهم رهایی  
به حق روح پاک شیخ انصار
نبیند کس ز تو داغ جدایی
 
شب وصل است و حال من خرابه
زجور ناکسان قلبم کبابه
نـــدارم رغــبتی دیـــدار یـــارم
تحمل نیز کاری پرعذابه