آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

چـو د یـد م از فـضـا پهــنـا ی ا وبه

چـو د یـد م  از فـضـا  پهــنـا ی ا وبه
شـــد م  گــرویــده ُ معــنــا ی  ا وبه

—————————–
 
چـه با شــد وجه تسـمـیه  بـر ایـن  نــا  م؟
چـرا  شــد  مـخـتـصـر حـر فهـای او بـه ؟
 
یـقـیـن کا و بـهـتـراسـت ا ز بهـتـریـن  هـا
نــد یــد م   مـا ُ مـــن  هـمــتـا ی  ا وبـه
 
ز فـیـض مـعــر فــت  مــا نـنــد ه ُ طـور
شــب قـدراســت  هـمـه شــب هـای اوبـه
 
نـوا هــا یــی  دل  انـگــیـز ش   د ما د م
کـــنــد   شـــرح   محـبـــت  هــای  ا وبـه
 
فـضـای عـطـر فامـش  غـرق نـور ا ســـت
ز  ر یـحـا ن   تا  شـقــا یـق  هــای  ا وبـه
 
بــرا ی  جـمــله ُ   ا مـــرا ض  جــلـــد ی
شـفــا ُ هـسـت  چـشـمــه ُ  ز یـبـای  ا وبـه
 
ثـمـر خـیـز ا ســت  خا ک  فـیـض  با رش
طــــلا  رویــد  ز ســـر  تـا  پــا ی  ا وبـه
 
و فــا  با رد   وفـا  خـیــزد  ز هــــرســو
دهـــــد  بـویــی  و فا   گلـهـــای  ا وبـه
 
بـود مشـهــور  ا نـگــور ش  به  کـشــور
خـصـوصــآ  لـعــل  بی هـمـتـا ی  ا وبـه
 
گـل  نــرگــس  بـود  زیـب  گـســتــا ن  
ولـی  دل  مـی بـرد   شـهـــلای  ا وبـه

 
صـفـا و مـهـر و شفـقــت  میـزنـد مـوج
ز  دشــت  و  دره   و  دریــا ی  ا وبـه
 
ز جـویـی  قـنــد ورا ن  و جـوی  نـا وش
شـود  شـاداب  هـمه  دشـت هـای  اوبـه
 
بـرادر وار هــمــه  اقـــوام   مــیــهــــن
کـنـنــد  جا ن  را  فـــدا  در پا ی  ا وبـه
 
سـرود عشــق خـوانـد کـوه  و سـنـگــش
نـظــر کــن  شــو کـت  و ا لایـی ا وبـه
 
چـنـا ران  مـخــز ن ا نـوار عشـق  اســت
جـلا لــی  زان  شــده  شــیـــدای  ا وبـه
 
 
خـدا ونـــدا  !  ز فـضــل  بـیــکـــرا نـت
فـــزون  کـــن  رفـعــت  فــردای  ا وبـه
 
معـا رف را  که  نـور عـلـم و دیـن اسـت
بـبـخـــش  بــر  د یـــده ُ  بــیـنــای  اوبـه
 
خـو شـا روزی که از لـطـف خــد ا ونـد
 بــیــنـــم   شـو کــت   و ا لا ی  ا وبـه
 
ز بـهـــر  رونــق  چـا ر شـنـبـه  بـا زا ر
ز دل  کـــو شــنـد هـــمــه  ابـنـای اوبـه
 
گلــــه  هــای  مــواشــی  دستــه  دستــه
رو ا ن  تا  گـنــج   پا  بـر جـا ی ا وبـه
 
سـخـا وتـهــای  صـدیــق خان مـر حــوم
بـود  ذ کــر ز بان   هـــر جــا ی  ا وبـه
 
مـحــی ا لــد یـن  مــر شـــــد ذ کـر گــویـــد
کـنــون  در گـوش  جــا ن  مـو لا ی  ا وبه

 
 

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــران ثـور سـا ل 1390 هـجــری  شـمـســی
ایـن پا رچـه  نـظـم  در هـنگام  سـفـری  که از هـرات به چغـچـران  ذریعـه ُ هـلیـکـو پتـر داشـتـیم و حیـن گـذشــــــتـن از فـضـای اوبـه  بر اسـا س تقـا ضـاهـا ی مـکـرر یـکـی از دوسـتان  بسیار عـزیـز و نـزدیـکـم عبـد ا لـطـیف جان فضـــلی   سـروده  شـده اسـت . امـیـد بزرگان واهــل قـلـم  به بزرگواری شان  نــکات ضـعـیـف  آنرا به دیده ُ اغـمـا ض بنـگـر ند.