آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

چـه شیرین و چه مقبول می نویـسی

جه شـیــر یـن و چه مقـبـو ل مـی نـو یـســی
روا ن و شــا د و قـنــد و ل مـی نـو یـســی

خـد ا بـرکـت د هــد بـر هـو ش و فـکـر ت
ز بــس مـوزون و معـقـــو ل مـی نـو یـســی

فــر و غــت قـلـب تا رم کـــرده رو شـــن
عـجـب مـضبـوط و مـشـمـول مـی نـو یـســی

نـو ا ز ش مـیـکــنــد د لــهــا ی ا فــگــا ر
که طـبـق ذو ق مـعـلــو ل مـی نـو یـســی

ز با نــت مـحــــــر م را ز ا ســیـــر ا ن
به مــیــل پا ی مـغــلــو ل مـی نـو یـســی

ز شعــرت حـب مـیـهــن می زنـد جـو ش
حــد یـث عـشـق مـقــتــو ل مـی نـو یـســی

نـهــی مــر هــــم به قــلــب بـیـنــو ا یـا ن
چـو رنـج فـقــر و کـجـکـو ل مـی نـو یـســی

بـود هـمـسـطـح هــو ش و فــکــر مـلــت
بـسیـط وعـا م و مـعــمـو ل مـی نـو یـســی 

نــد ا نــم کا ریـهـــا ی ا هــــل قـــد ر ت 
به را ز و رمـز و مـجهــو ل مـی نـو یـســی 

ز ا سـتــبـــد ا د فــرعــو نـا ن د و را ن
ر سـا لــتـمــنــد و مـســُوو ل مـی نـو یـســی 

فــروغ جـوهـــرت کــرد ه ثـنــا خـــو ا ن
که خـوب و نـغــزو بـی تـو ل مـی نـو یـســی 

چـو فــر خـا ری و د هــــزا د هــنـــر و ر
یـقـیـن بـی جـمـپ و بـی جـو ل مـی نـو یـســی

ز فـضــل حـقــتــعـآ لـی خـوا هـمــت شـا د
که را ز با ب محـصـو ل *مـی نـو یـســی

 

استاد فضل الحق فضـل
چـغـچـران دیار فـیـروز کــوه اســد سال 1391 هـجــری شـمـســی
• ا شاره به باب مشهـور حاصـل و مـحـصـول در شـرح جامی یـکی از کتـب درسی مدارس علوم دینی است 
ایـن پا ر چـه به ا سـتـقـبـا ل از شـعــر ز یـبا و خـیــلـی سـاده ، رو ان و پـر مـحتـوای شـا عــر جـوا ن و خـو شـقـریـحۀ کـشـور جـنا ب حـسـن شـا ه فــروغ زیـر عـنــوان (( فـر عـو ن هـا ی قـرن جــد یـد )) ســروده شــده ا سـت .